Cele i zadania

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego koncentrując się na:

  • Wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • Umożliwianiu dziecku podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
  • Współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej;
  • Przestrzeganiu praw dziecka.

Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

  1. Poznawanie i rozumienie siebie i świata.
  2. Nabywanie umiejętności poprzez działanie.
  3. Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej.
  4. Budowanie systemu wartości.