Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego

Plakat

 

 

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk oraz Monika Konarska z Wydziału Planowania i Finansów Urzędu Miejskiego w środę, 21 września 2016 rokupodpisali umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, reprezentowanym przez Kazimierza Kujdę – Prezesa Zarządu oraz Agnieszkę Ignatowską – Pełnomocnika, Zastępcę Dyrektora Departamentu Księgowości i Rozliczeń, na dofinansowanie projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość całkowita projektu opiewa na kwotę 16 313 679,30 zł. Kwota dofinansowania ze środków unijnych, to 8 187 750,37 zł.

Ciężka praca oraz zaangażowanie burmistrza i współpracowników przyniosły efekty. Dzięki pozyskanej dotacji mieszkańcy osiedla Klonowa – Norwida w Tłuszczu zyskają około
11 kilometrów sieci wodociągowej i około 15 kilometrów kanalizacji! Projekt zakłada, że
w wyniku jego realizacji do sieci kanalizacyjnej przyłączy się 1400 nowych użytkowników,
z kolei liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę wzrośnie o 1216 osób, a liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków o 1400 osób.

Zarówno burmistrz, jak i radni miejscy wielokrotnie zapewniali, że zadania związane
z doprowadzeniem do mieszkańców wody są priorytetem inwestycyjnym. To wielka radość, że w najbliższych latach kolejni mieszkańcy  będą mogli cieszyć się ze zrealizowanego projektu, który przyczyni się do poprawy komfortu życia.

 

Plakat

Plakat

Plakat

Plakat

Plakat