Ważniejsze inwestycje zrealizowane w 2017r.

Realizacja inwestycji w 2017r.  


1. BUDOWA RONDA NA SKRZYŻOWANIU UL. WARSZAWSKIEJ I KOŚCIUSZKI W TŁUSZCZU 

  • Zadanie realizowane przy współpracy z Powiatem Wołomińskim.

 Plakat 

 

 


2.WYKUP GRUNTÓW POD NOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW W JASIENICY 

 

 Plakat 


3. OZE W TŁUSZCZU I ZIELONCE

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, 
w formie dotacji w kwocie 9 999 912,62 zł, w tym dla Gminy Tłuszcz – 8 371 254,36 zł
Wartość ogółem – 12 499 890,78 zł 
W ramach projektu zostaną zainstalowane systemy Odnawialnych Źródeł Energii oparte na energii słonecznej i biomasie dla użytkowników prywatnych na terenie gminy Tłuszcz: 396 instalacji kolektorów słonecznych, 379 instalacji fotowoltaicznych, 120 instalacji pomp ciepła oraz 102 kotłów grzewczych opalanych biomasą. Łączna liczba instalacji OZE, które zostaną zrealizowane w ramach projektu wyniesie 1172, w tym na terenie Gminy Tłuszcz 988 instalacji.
Realizacja 2017 – 2018
 

 Plakat 


3. PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA, OCHRONA EKOSYSTEMU ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO I WÓD PODZIEMNYCH SUBNIECKI WARSZAWSKIEJ POPRZEZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU WODNO KANALIZACYJNEGO W GMINIE TŁUSZCZ

Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dotację w wysokości 8 187 750,37 zł
Wartość ogółem – 15 313 679,30 zł
W ramach zadania zostanie wykonane 10,89 km sieci wodociągowej, 15,56 km sieci kanalizacyjnej oraz 14 przepompowni sieciowych na osiedlu Klonowa – Norwida. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków zwiększy się  o 1 400 osób.
Realizacja 2017 – 2019
 

 Plakat 


4. ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO- GAŚNICZEGO ORAZ SPRZĘTU RATOWNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHRZĘSNEM

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w formie dotacji w kwocie 319 000,00 zł.
Projekt uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 207 203,50 zł.
Projekt uzyskał dofinansowanie z Mazowieckiej Komendy Głównej w ramach KSRG 
w kwocie 100 000,00 zł
Wartość ogółem – 787 256,37 zł
W ramach zadania zakupiono średni  samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem dodatkowym : pompa pożarnicza, sprzęt do ratownictwa technicznego i medycznego, zestaw ratownictwa ekologiczno-chemicznego, agregat prądotwórczy. 

 Plakat


5. BUDOWA UL. TŁUSZCZAŃSKIEJ W CHRZĘSNEM

 Plakat


6. BUDOWA RONDA W MIEJSCOWOŚCI POSTOLISKA

  • Zadanie realizowane przy współpracy z Powiatem Wołomińskim.

 

 Rondo 


7. BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WĄSKIEJ W TŁUSZCZU­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­


8. BUDOWA PRZEPOMPOWNI WODY DESZCZOWEJ NA UL. SIENKIEWICZA W TŁUSZCZU


9. BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. RACŁAWICKIEJ W TŁUSZCZU 


10. MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA OS. SŁONECZNA W TŁUSZCZU 

 Plakat 


11. BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KOLEJOWEJ W TŁUSZCZU


12. PRZEBUDOWA UL. PRZEJAZDOWEJ

 Plakat 


13. BUDOWA DROGI W MARIANOWIE 


14. BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. DŁUGIEJ W JARZĘBIEJ ŁĄCE


15. PRZEBUDOWA UL. STAROWIEJSKIEJ  W POSTOLISKACH­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­


16. HERMATYZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TŁUSZCZU


17. BUDOWA UL. PIEKARSKIEJ

 Plakat 


18. OTWARCIE PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W POSTOLISKACH


19. DOSTOSOWANIE OBIEKTU GIMNAZJUM W TŁUSZCZU DLA POTRZEB FUNKCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 


20. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIĄSEM I JADWININIE


21. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W CHRZĘSNEM I ZALESIU, UL. SIKORSKIEGO W JARZĘBIEJ ŁĄCE


22. DOBUDOWA ZAPLECZA SOCJALNEGO I SZATNI DO SALI SPORTOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STRYJKACH 

 Plakat 


23. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SOŁECTWACH: BIAŁKI, GRABÓW, JAŹWIE, KURY, RUDNIKI I STRYJKI , KOZŁY 


24. BUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MIĄSEM


25. ROZBUDOWA ULICY KOŚCIELNEJ, PRZELOTOWEJ I ŁĄCZNEJ W TŁUSZCZU 

Zadanie współfinansowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 1 464 571,00 zł 
Koszt inwestycji: 3 520 578,58 zł 
W ramach zadania zostało wykonane 1 300 m drogi o przekroju ulicznym z pełną konstrukcją jezdni i chodników, kanalizacją deszczową oraz sanitarną, a także wyniesione skrzyżowanie ulic Kościelnej, Szkolnej i Głowackiego. 

 Plakat 

 Plakat 

 

26. BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU

Zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 1 000 000 zł 
Koszty kwalifikowane –1 571 000,00 zł
W ramach projektu zostanie wybudowane targowisko miejskie „Mój Rynek“ w Tłuszczu, w skład którego wejdą: hala handlowa, powierzchnie utwardzone pod stoiska handlowe, drogi dojazdowe
i parkingi oraz sanitariaty. Teren targowiska zostanie wyposażony w kanalizację sanitarną, sieć wodociągową i oświetlenie. 
Termin realizacji – jesień 2018 roku

 Plakat 

 

27. ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO- ŚCIEKOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH W GMINIE TŁUSZCZ
 
Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dotacje w wysokości 2 000 000 zł.
Wartość ogółem – 4 092 496,64 zł
W ramach zadania zostanie wykonane 16,212 km sieci wodociągowej w Jasienicy, Łysobykach 
i Dzięciołach oraz 0,959 km sieci kanalizacyjnej w Dzięciołach . 
Realizacja- 2017-2018

 Plakat 

 

28. BUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY WOŁOMIŃSKIEJ W JASIENICY OD KM 0+000,00 DO KM 0+977,00
 
Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości  744 617 zł
Wartość ogółem – 1 170 230,63 zł
W ramach realizacji zostało wykonane 0,977 km drogi gminnej

 Plakat 

 

29. MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH JASIENICA I MIĄSE
 
Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, 
w formie dotacji w kwocie 2 257 000,00 zł
Wartość ogółem – 2 821 467,02 zł
Realizacja 2017 – 2018
Modernizacja polega na modernizacji instalacji c.w. oraz ociepleniu: dachu nad salą gimnastyczną, stropu poddasza, ścian zewnętrznych, stropodachu, wymianie stolarki okien i drzwi, wymianie źródła ciepła, przebudowie instalacji c.o. i regulacji w Jasienicy, a także modernizacji instalacji c.w., dociepleniu stropodachu, ociepleniu dachu nad salą gimnastyczną, ścian zewnętrznych, wymianie stolarki okien i drzwi, wymianie źródła ciepła, przebudowie instalacji c.o. i regulacji w Miąsem

 Plakat 

 Plakat

 


30. BUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI PAWŁÓW OD KM 0+435,00 DO KM 0+772,51
 
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków związanych 
z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (FOGR) w formie dotacji w kwocie 70 000,00 zł
Wartość ogółem – 169 974,20 zł
W ramach zadania ostało wykonane 337,51 m drogi gminnej.

 Plakat 

 

31. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSIACH MOKRA WIEŚ, SZYMANÓWEK, WAGAN, WAGANKA, BRZEZINÓW, MARIANÓW I CZĘŚĆ DROGI 11-GO LISTOPADA W M. POSTOLISKA 
 

32. WYKUP GRUNTÓW I WYKONANIE PROJEKTU ULICY LASKOWEJ I KOŚCIELNEJ W JASIENICY