Lokalny Program Rewitalizacji


Poniżej przedstawiamy Państwu projekt dokumentu pt. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Tłuszcz na lata 2018-2023”. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag do jego treści.
Uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu do dnia 2 maja 2018 r.  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@tluszcz.pl lub dostarczyć w oryginale (w wersji papierowej) bezpośrednio do Urzędu Gminy Tłuszcz,
Biuro Obsługi Interesanta, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz.

 Szanowni Państwo,

Bardzo prosimy o poświęcenie chwili na rzecz wspólnej sprawy – opracowania aktualizacji Programu Rewitalizacji obszarów kryzysowych gminy Tłuszcz. Chcemy poznać Państwa opinię w sprawie tego, jakie są problemy społeczne na naszym terenie, które obszary są w najgorszej sytuacji i co należy zrobić w pierwszej kolejności, by w całej gminie żyło się lepiej, bezpieczniej i ciekawiej.

Program Rewitalizacji to program odnowy mający na celu prowadzenie różnorodnych przedsięwzięć, które spowodują ożywienie tych części Gminy, w których dzisiaj skupiają się niekorzystne zjawiska społeczne, gospodarcze, przestrzenne, powodując tym samym poprawę jakości życia na tym terenie.


Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2018r. ,,Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Tłuszcz na lata 2018-2023'' został umieszczony w Wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego .