Utylizacja azbestu

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TŁUSZCZ
W SPRAWIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI
ZAWIERAJĄCYMI AZBEST (m.in. ETERNIT)

 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski przewiduje, że ze względu na zagrożenie jakie one stwarzają, powinny zostać usunięte ze wszystkich obiektów w kraju do 31.12.2032 roku.
Koszty zabezpieczenia i w dalszej kolejności usuwania tych wyrobów ciążą na właścicielu nieruchomości, na terenie której się znajdują.
Gmina Tłuszcz chcąc wyjść na przeciw swoim mieszkańcom stwarza możliwość uzyskania sfinansowania powyższych działań ze środków gminnych.
Właściciele zabudowanych nieruchomości z terenu Gminy Tłuszcz, mogą ubiegać się o bezgotówkowe sfinansowanie w/w działań. W ramach tego finansowania Gmina Tłuszcz zapewnia bezpłatny odbiór przez firmę wyłonioną w przetargu, odpowiednio zabezpieczonych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

 

Do pobrania:

Burmistrz Tłuszcza
/ - / Paweł Marcin Bednarczyk


 

  

http://tluszcz.pl/tluszczpl/data/other/tablia_pgn1.png

 

 

 

    

Zbiórka azbestu w gminie Tłuszcz po raz kolejny dofinansowana przez WFOŚiGW

 

Urząd Miejski w Tłuszczu zrealizował w 2014 roku zadanie pn. „Odbiór i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Tłuszcz”, na które pozyskał dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwotach 13 500,00 zł oraz 7 925,00 zł". Dzięki realizacji zadania odebrano łącznie 170,076 Mg eternitu z 93 posesji.

W roku bieżącym Burmistrz Tłuszcza również będzie się ubiegał o pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych na usuwanie odpadów zawierających azbest.

Nabór wniosków o odebranie i utylizację azbestu mieszkańcy gminy Tłuszcz mogą składać przez cały rok w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu ul. Warszawska 10 , pok. Nr 18. O kolejności odbioru decyduje data złożenia wniosku.