Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w ramach prac nad opracowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tłuszcz na lata 2018-2023”

Zasadniczym elementem niezbędnym przy powstawaniu dokumentu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tłuszcz na lata 2018-2023” jest udział interesariuszy, do których należą mieszkańcy, przedsiębiorcy, lokalni liderzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, reprezentanci władz lokalnych oraz wszystkie te osoby i instytucje, którym zależy na rozwoju Gminy Tłuszcz i podniesieniu poziomu życia jej mieszkańców.

W dniu 05.04.2018 r. odbyły się trzy spotkania konsultacyjne w różnych lokalizacjach Gminy Tłuszcz, które zorganizowane zostały w ramach prac nad „Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Tłuszcz na lata 2018-2023”, a które w swej istocie miały na celu zebranie opinii mieszkańców i wszystkich innych interesariuszy, w kwestiach dotyczących najbardziej dotkliwych problemów społecznych, gospodarczych, przestrzennych, środowiskowych, które mają miejsce na obszarze gminy.

Uczestnicy konsultacji wskazywali na różnorodne tematycznie problemy mieszkańców, które w głównej mierze dotyczyły: niskiej jakości życia mieszkańców w niektórych częściach gminy, braku możliwości spędzenia wolnego czasu dla osób zróżnicowanych pod względem wieku i zainteresowań, braków w zakresie sieci dróg, instalacji kanalizacyjnej, braków w zagospodarowaniu przestrzennym i niskiej jakości przestrzeni publicznej oraz niedostosowanych funkcjonalnie obiektów, które mogą służyć mieszkańcom.

Do Programu Rewitalizacji, interesariusze zgłosili wiele pomysłów na projekty rewitalizacyjne, z których część zostanie ujęta w opracowywanym Programie Rewitalizacji.

 Plakat 

 Plakat 

 Plakat 

 Plakat 

 Plakat 

 Plakat