Ochrona Danych Osobowych

Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016) informujemy:

 • Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Urząd Miejski w Tłuszczu, adres: ul. Warszawska 10; 05-240 Tłuszcz, telefon: 29 75 73 016, e mail. urzad@tluszcz.pl;
 • Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych Urzędzie Miejskim w Tłuszczu sprawuje Inspektor Ochrony Danych (IOD). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) – mail: iod.tluszcz@edukompetencje.pl
 • Każdorazowo podczas przekazywania danych osobowych do Urzędu (np. przy składaniu wniosku) zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych;
 • Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych;
 • Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, instytucje kontrolujące Urząd);
 • Urząd Miejski w Tłuszczu nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;
 • Zbierane dane osobowe będą przechowywane przez Urząd Miejski w Tłuszczu przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) celów archiwizacji;
 • Osoby, których dane są przetwarzane w Urzędzie mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania.
 • Osoby, których dane są przetwarzane w Urzędzie mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące osób, których dane są przetwarzane nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 • W przypadkach, gdy podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości załatwienia Państwa sprawy, o którą Państwo wnioskują