Dopłaty do przyłączy gazowych

Walczymy ze smogiem - dopłacamy do przyłączy gazowych

Od 11 czerwca 2018 r. rusza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Tłuszcz dla osób fizycznych na przedsięwzięcia polegające na trwałej zmianie systemu ogrzewania z paliwa stałego na paliwo gazowe w tym:

 • wykonanie instalacji i podłączenie do sieci gazowej;
 • wykonanie Instalacji i podłączenie do własnego zbiornika LPG.

Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych zadania,
do których zalicza się: koszt przygotowania dokumentacji technicznej, koszt wykonania przyłącza gazowego oraz wykonania instalacji wewnętrznej, montaż zbiornika (kosztów kwalifikowanych nie stanowią wydatki poniesione na: zakup, montaż  i instalację nowego kotła gazowego, demontaż starego kotła na paliwo stałe, wykonanie lub dostosowanie istniejącego przewodu spalinowego).

Dotacja będzie udzielana w wysokości do 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania, ale nie więcej niż 5 000,00 zł.

Przyznanie dotacji następuje po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 • dotychczasowy kocioł na paliwo stałe zostanie trwale zlikwidowany,
 • zostanie zamontowany i uruchomiony fabrycznie nowy (nieużywany) kocioł gazowy posiadający dopuszczenie do użytkowania na terenie Polski oraz certyfikaty zgodności CE.

Dofinansowaniem objęte są koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia od dnia złożenia wniosku

Nabór wniosków trwać będzie do 11 lipca 2018 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania nowego systemu ogrzewania objętego dotacją przez okres
co najmniej 5 lat, licząc od dnia otrzymania dotacji.

Szczegółowe  informacje dotyczące możliwości otrzymania dotacji dostępne są  w Ogłoszeniu Burmistrza Tłuszcza.

 

Krok po kroku do otrzymania dotacji

 • Należy wypełnić  Wniosek o udzielenie dotacji i złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Tłuszczu lub wysłać na adres Urząd Miejski w Tłuszczu
  ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz. W przypadku współwłasności nieruchomości do wniosku należy dołączyć Oświadczenia wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na likwidację istniejącego źródła ciepła i zmianę systemu ogrzewania  z paliwa stałego na paliwo.
 • Komisja powołana przez Burmistrza Tłuszcza dokonuje weryfikacji wniosku. Komisja pracuje na podstawie Regulaminu pracy Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie dotacji
 • Wnioski pozytywnie zweryfikowane przez Komisję przedstawiane są do zaakceptowania Burmistrzowi Tłuszcza.
 • Po zaakceptowaniu wniosku przez Burmistrza Tłuszcza Wnioskodawca zostaje powiadomiony
  o udzieleniu dotacji oraz o terminie i miejscu podpisania umowy dotacji.
 • Do 31 października 2019 r. Wnioskodawca zobowiązany jest do rozliczenia dotacji. W tym celu należy wypełnić Wniosek rozliczenia dotacji i złożyć go wraz z załącznikami   w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Tłuszczu lub wysłać na adres Urząd Miejski w Tłuszczu ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz.
 • Komisja powołana przez Burmistrza Tłuszcza dokonuje oceny rozliczenia dotacji w tym przeprowadza wizję w terenie i sporządza protokół rozliczenia umowy dotacji.
 • W przypadku pozytywnej oceny rozliczenia dotacji następuje wypłata dotacji na rachunek wskazany przez Wnioskodawcę.