Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej

Stowarzyszenie powstało jako stowarzyszenie regionalne w listopadzie 1983 r. Towarzystwo liczy obecnie około 130 członków jego prezesem jest Marcin Ołdak.

Zadaniem TPZT jest między innymi ocenianie dziedzictwa kulturowego ziemi tłuszczańskiej, popularyzacja wiedzy o regionie, promocja Tłuszcza i okolic, wzmacnianie więzi międzyludzkich społeczności lokalnej, współudział i współorganizacja imprez koordynowanych przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, prowadzenie prac badawczych, wydawanie publikacji własnych jak i współpraca przy wydawnictwach zbiorowych.


TPZT upowszechnia swe idee w środkach masowego przekazu, organizuje spotkanie swych członków z młodzieżą w wybranych szkołach, konkursy wiedzy o regionie, opracowuje koncepcje i podejmuje działania zmierzające do tworzenia regionalnych zespołów ludowych, sporządza, gromadzi i przechowuje nagrania magnetofonowe, dokumentuję wszystkie imprezy na taśmie video, systematycznie prowadzi Kronikę Ziemi Tłuszczańskiej.


TPZT wspólnie z Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji organizuje życie kulturalne i wprowadza w rodzimą obrzędowość dawną tradycję poprzez inicjowanie cyklicznych spotkań ludzi starszych, emerytowanych nauczycieli, urządza spotkanie wigilijne i wielkanocne, organizuje wycieczki ciekawymi szlakami, upamiętnia tych mieszkańców, którzy zasłużyli się dla ziemi tłuszczańskiej. Inicjuje również różne formy pomocy, szczególnie dla ludzi samotnych, chorych, wraz z Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji otacza opieką młodzież uzdolnioną i wykazującą zamiłowania w tym zakresie, wysuwa najbardziej aktywnych i kompetentnych członków TPZT do pełnienia ważnych ról społecznych w życiu publicznym. W budynku TPZT swoją siedzibę mają Terenowe Koło Pszczelarzy w Tłuszczu. Prezesem TPZT jest Marcin Ołdak.

W strukturze organizacyjnej TPZT bardzo prężnie działa Społeczne Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej, w którym oprócz stałych wystaw prezentujących bogatą tradycję i kulturę ziemi tłuszczańskiej organizowane są czasowe wystawy (minimum raz w miesiącu jedna) popularyzujące regionalną twórczość, jak i umożliwiające mieszkańcom kontakt ze sztuką profesjonalną.


Tłuszczańskie Muzeum Społeczne - bo taką nosi nazwę, odgrywa ogromną rolę w zakresie przechowywania i udostępniania społeczeństwu dobytku kultury regionalnej, a tym samym podnoszenie jego wiedzy o przeszłości. Oddziałuje ono na wyobraźnie, kształci smak estetyczny i zmysł artystyczny. Przemawiając za pomocą realiów, ma dużą siłę przekonania świadomości lokalnej.


Tłuszczańskie Muzeum opracowuje katalogi zbiorów, wydaje przewodniki po wystawach. Działalność popularyzatorską prowadzi poprzez organizacje: wystaw czasowych, prelekcji naukowych, sesji popularno-naukowych, oprowadzanie po wystawach i współudział w realizacji amatorskich filmów dokumentalnych. Dzięki różnorodności różnorodności form pracy tłuszczańskie muzeum pełnie funkcję ośrodka naukowo-dydaktyczno-oświatowego.
Można je zaliczyć do muzeów wielodziałowych, ponieważ obok zbiorów etnograficznych, zgromadzono eksponaty historyczne, także malarstwo, rzemiosło artystyczne, ryciny, ikonografię, okazy numizmatyczne, sztuką ludową, militaria, eksponaty z różnych dziedzin techniki oraz najrozmaitsze narzędzia pracy, wytwory miejskich artystów, budownictwo drewniane i stroje ludowe.

Społeczne Muzeum czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 -14.00 w budynku przy ul. T. Kościuszki 7, tel. (0-29) 757-38-94.

Serdecznie zapraszamy na wystawy czasowe i stałe.