Demokratyczna Unia Kobiet

DUK powstał w 2001 roku. Jest stowarzyszeniem i zrzesza osoby fizyczne, reprezentujące ruchy kobiece nie mające osobowości prawnej.

Celem DUK jest:

 • ochrona interesów i praw kobiet oraz równości szns w każdej dziedzinie życia,
 • walka ze społeczną, zawodową, obyczajową i polityczną dyskryminacją kobiet,
 • rozwój aspiracji materialnych i zawodowych kobiet,
 • reprezentowanie praw i interesów kobiet wobec władz państwowych, administracyjnych i samorządowych wobec organizacji społecznych, politycznych oraz podmiotów gospodarczych i zrzeszeń,
 • utrzymanie łączności z rodaczkami mieszkającymi poza granicami kraju.
   


Cele o których mowa wyżej DUK Klub w Tłuszczu realizuje poprzez:

 • inicjowanie i prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej w formie prowadzenia placówek kulturalno - oświatowych, wystaw,  odczytów, spotkań, konferencji, festynów i publicznych akcji propagandowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • organizowanie kursów i szkoleń,
 • inicjowanie i organizowanie różnych form wypoczynku i opieki nad dziećmi w tym niepełnosprawnymi,
 • inicjowanie rozwoju różnorodnych usług o charakterze socjalnym, jako przejawów opiekuńczej roli państwa.
   

DUK współpracuje m. in.: z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, z innymi organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i instytucjami. Jest otwarty na współpracę z wolontariuszami. Poszukuje również sposobów zmniejszenia skutków bezrobocia.