Strategia rozwoju elektromobilności

W GMINIE POWSTAŁA STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI!

W wyniku przeprowadzonych prac nad „Strategią Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Tłuszcz” we współpracy z pracownikami Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy oraz przede wszystkim przy uwzględnieniu wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych w formie anonimowych kwestionariuszy ankietowych, zaproponowane zostały działania wprowadzające Gminę w wizję obszaru sprzyjającego rozwojowi elektromoblności, której zagadnienie jest trendem w skali globalnej.

Tylko w tym roku zaplanowana została inwestycja polegająca na budowie pierwszej w Polsce fabryki produkującej samochody elektryczne Izera. Budowa zakładów ma się rozpocząć w czwartym kwartale 2021 roku, a pierwsze mają samochody - wyjechać z niej dwa lata później.

Strategia zakłada zwiększenie ilość pojazdów elektrycznych (nisko i zeroemisyjnych) w Gminie oraz uatrakcyjnienie i ułatwienie poruszania się w obrębie Gminy – poprzez zastosowanie elektrycznych jednośladów, z których mogłyby znaleźć szczególe zastosowanie wśród najmłodszych, jako środek transportu do szkoły. Strategia nie tyczy się jednak tylko pojazdów elektrycznych, przewiduje również budowę nowych chodników, ścieżek rowerowych i modernizacje dróg. Realizacja celów Strategii prowadzić będzie do zmniejszenia się sumarycznego ruchu pojazdów spalinowych na drogach co będzie miało wpływ na zmniejszenie ilości i tak doskwierających szczególne w  sezonie grzewczym zanieczyszczeń powietrza.

Strategia uwzględnia działania związane z rozbudową infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, inicjatywami związanymi z systemem komunikacji zbiorowej, wdrażaniem rozwiązań smart city (idea miasta i gminy przyjaznej mieszkańcom), budową Odnawialnych Źródeł Energii oraz przede wszystkim zdefiniowaniem obszarów problemowych dotyczących komunikacji i wskazaniem możliwych rozwiązań.

Strategia wpisuje się w plany rozwojowe Gminy, jest szczególnym uzupełnieniem planowanej inwestycji budowy parkingu „Parkuj i Jedź” w Tłuszczu, która przewiduje utworzenie 2 parkingów „Parkuj i Jedź” przy stacji PKP w tym 8 miejsc przeznaczonych dla niepełnosprawnych i 8 miejsc umożliwiających ładowanie samochodów elektrycznych.

Cel strategiczny, cele szczegółowe i operacyjne wskazane w Strategii prowadzone będą głównie na terenach zabudowanych, co oznacza, że nie przewiduje się negatywnego wpływu tych prac na środowisko, w tym na położone w granicach Gminy obszary chronione.

Strategia otwiera szereg szans na rozwój gospodarki w Gminie – stanie się obszarem do tworzenia firm o potencjale innowacyjnym.

Strategia przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju, niwelując różnice pomiędzy zjawiskiem szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną w ciągu dnia, a tak zwaną doliną nocną, podczas której pojazdy elektryczne byłyby ładowane, by przemieszczać się za dnia.

Strategia zawiera następujące cele przewidziane w realizacji do 2036 roku:

  1. Inwestycja w Gminny transport publiczny
  2. Wymiana pojazdów służbowych w Urzędzie Miejskim i jednostkach/spółkach podległych
  3. Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych
  4. Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych
  5. Modernizacja oświetlenia ulicznego
  6. Rozwój sieci publicznych jednośladów elektrycznych
  7. Rozbudowa systemu dróg rowerowych
  8. Modernizacja przystanków gminnych oraz rozwój infrastruktury SMART CITY
  9. Edukacja ekologiczna

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, który umieszczony został na stronie 

internetowej: https://esesja.pl/zalaczniki/109284/xii1962020-scalone_1034941.pdf

 strategia rozwoju elektromobilności 


Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Tłuszcz


    Gmina Tłuszcz otrzymała stu procentowe dofinansowanie na opracowanie „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Tłuszcz” w ramach naboru programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
    Przed Gminą otwiera się nowa perspektywa, która daje szanse na wykorzystanie trendu elektromobilności dla wzmocnienia obecnie prowadzonych planów rozwojowych i strategicznych.
    Czym jest, więc elektromobilność i po co taka Strategia w naszej Gminie?
    Celem Strategii jest ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko, poprawa komfortu podróży na terenie Gminy, co wiąże się z ochroną zdrowia mieszkańców oraz podniesieniem jakości życia.
    Elektromobilność to nie tylko samochody elektryczne, które jeszcze dosyć rzadko widujemy na naszych drogach. Przez elektromobilność należy rozumieć spójną infrastrukturę, która służyć będzie łatwiejszemu przemieszaniu się. Strategia daje możliwość stworzenia mieszańcom dogodnych połączeń komunikacyjnych oraz usprawnień z nimi związanych (ścieżki rowerowe, miejsca parkingowe, przystanki, stojaki). Zwiększenie udziału pojazdów elektrycznych we flotach gminnych oraz udział Odnawialnych Źródeł Energii w zaopatrzeniu Gminy w energię nie jest uniknione, dlatego Strategia już teraz pozwala na zaplanowanie tych rozwiązań zgodnie z przewidywanymi potrzebami.
    Elektromobilność jest jednym z głównych czynników kształtujących obecny system transportowy. Coraz mniej obcym dla nas widokiem są poruszające się po ulicach rowery, hulajnogi czy skutery elektryczne - podróż nimi jest często bardziej praktyczna niż podróż tradycyjnym samochodem lub komunikacją publiczną. Narastającym problemem jest jednak brak infrastruktury, która byłaby dostosowana do ruchu elektrycznych dwukołowców.
    Warto zauważyć również dynamiczny wzrost udziału pojazdów nisko oraz zeroemisyjnych w transporcie publicznym, szczególnie w większych miastach Polski (należy spodziewać się, ze dzięki dofinansowaniom z Unii Europejskiej trend ten się nasili). Jako państwo możemy się poszczycić firmą SOLARIS – producentem autobusów, również elektrycznych, rozpoznawanych globalnie. Od 1996 roku firma sprzedała około 15 tysięcy pojazdów w 32 krajach.
    W państwach ościennych Polski najwięcej zarejestrowanych samochodów elektrycznych odnotowuje się w Niemczech i na Ukrainie. W Niemczech proces rozwoju elektromobilnosci rozpoczął się już kilka lat wcześniej – w 2011 roku zarejestrowano tam więcej samochodów elektrycznych niż na początku 2019 roku w Polsce. W tej kwestii jednak łatwo wyciągnąć wnioski - poziom dochodów mieszkańców, polityka rządowa w zakresie alternatywnych źródeł energii oraz system zachęt wspierających rozwój elektromobilności, pozwoliły na wcześniejszy postęp kraju w tej dziedzinie. Według danych z końca października 2019 roku w Polsce zarejestrowano 7 884 samochodów osobowych z napędem elektrycznym.
    W Polskim ustawodawstwie zauważa się potencjał systemu wsparcia dla rozwoju elektromobilności. Dopłaty do samochodów elektrycznych stały się faktem dnia 28 listopada 2019 r. razem z wejściem rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania wsparcia zakupu nowych pojazdów ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Beneficjenci mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 30% ceny zakupu pojazdu elektrycznego lub napędzanego wodorem. W przypadku samochodów elektrycznych muszą to być modele o cenie nieprzekraczającej 125 tys. zł. Gdy paliwem jest wodór, cena nie może być wyższa niż 300 tys. zł.
    Projekty naszej Gminy również mogą być wsparte Przez Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.  Fundusz powstał na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Zadaniem Funduszu jest finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności oraz transportem opartym na paliwach alternatywnych. Dzięki środkom z Funduszu zrealizowane będą działania wymienione m.in. w Krajowych Ramach Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych, Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce oraz w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, czyli dokumentach implementujących do polskiego prawa założenia regulacji UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Zakres projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie jest szeroki – wspierani mogą być m.in. producenci środków transportu, samorządy inwestujące w czysty transport publiczny, wytwórcy biokomponentów, jak i podmioty chcące zakupić nowe pojazdy. Fundusz wspiera także promocję i edukację w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie.
    Do udziału w tworzeniu Strategii zapraszamy również przedsiębiorców i osoby chętne do założenia własnej działalności gospodarczej. Wprowadzenie nowych technologii w przestrzeni Gminy może wykreować nowe firmy, które będą wspierały proces rozwoju elektromobilności (m.in. obsługę, tworzenie wypożyczalni rowerów, systemów informatycznych zarządzających infrastrukturą).
    Stwórzmy Strategię wspólnie i wyznaczmy projekty, które będą wsparte w naszej Gminie. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce, tym samym w trosce o nasze zdrowie, drogą, która posłuży nam do wspólnego stworzenia Strategii jest Internet. To Państwo są głosem Gminy, który może wskazać możliwe usprawnienia prowadzące do rozwoju elektromobilności.
    Zapraszamy na stronę internetową Gminy www.tluszcz.pl , gdzie pojawią się informacje i ankieta do wypełnienia (w wersji on-line i PDF) , również . Najmłodsi mieszkańcy również są zaproszeni do udziału w tworzeniu Strategii – dla Was na naszej stronie internetowej umieściliśmy dodatkowo krótką prezentację.
    Liczymy na Państwa pomysły i zaangażowanie. Ten dialog pozwoli nam na wspólną naukę i stworzenie miejsca dobrego do życia i pracy. Zachęcamy do śledzenia kolejnych informacji o postępie w przygotowaniach Strategii.

 

Ankiety: