ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Podstawa prawna:

 1. Ustawa  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 257 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)
 6. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1252 z późn. zm., Art.65, ust.1, pkt.2)
 7. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2171 t.j.)


Wymagane dokumenty:

 

 • Druk Oświadczenia za 2020r. http://tluszcz.pl/tluszczpl/data/other/oswiadczenie_alkohol.doc_2020_1.pdf
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zezwolenia-koncesje-wpisy-do-rejestru/chce-uzyskac-zezwolenie-koncesje-wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej54/proc_280-zezwolenie-na-sprzedaz-alkoholu.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
 • Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 • Decyzja właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialneOpłaty:
Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
A. 525 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
B. 525 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
C. 2100 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy  prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia, wnoszą opłatę  w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, składanego do dnia 31 stycznia):
A. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
B. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
C. 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18% alkoholu jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.

Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem w wysokości jak powyżej. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17,00 zł (wydawane na wniosek przedsiębiorcy)

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Tłuszczu, Biuro Obsługi w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek -czwartek 8:00-16:00, wtorek 08:00-18:00, piątek 08:00-14:00.


Czas realizacji :
do 30 dni

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kieleckiej 44, 02-530 Warszawa, za pośrednictwem  Burmistrza Tłuszcza.

Dodatkowe informacje:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku i złożenia ich w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.