Ważniejsze inwestycje zrealizowane w 2018r.

 • BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH NA TERENACH WIEJSKICH

W ramach zadania wybudowano 16,6 km sieci wodociągowej w miejscowościach: Mokra Wieś, Zalesie, Jasienica, Miąse, Pólko, Chrzęsne, Postoliska, Kozły, Łysobyki.
Całkowita wartość zadania: 2 598 000,00 zł


 • NAWIERZCHNIA CHODNIKA ORAZ ZJAZDÓW M. JADWININ


Wykonanie nawierzchni chodnika oraz zjazdów w ciągu drogi gminnej w m. Jadwinin na odcinku ok. 100 mb.

Koszt 31 365,00 zł
 


 • BUDOWA ULICY ZASOBNEJ W M. CHRZĘSNEM


Koszt 61 514,78 zł 

 • ODWODNIENIE W ULICY WOŁODYJOWSKIEGO W DZIĘCIOŁACH


Koszt 19 194,37 zł
 


 • PROJEKTOWANIE UL. DŁUGIEJ W JARZĘBIEJ ŁĄCE


Koszt 18 789,36 zł
 


 • PRZEBUDOWA ULICY PIEKARSKIEJ W TŁUSZCZU
   

Przebudowano drogę gminną, ulicę Piekarską w Tłuszczu od km 0+50 do km 0+90.

Koszt 38 821,26 zł
 


 • MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY UL. GŁOWACKIEGO W TŁUSZCZU


Wykonano modernizację chodnika (strony prawej) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Głowackiego do ulicy Przemysłowej.

Koszt 28 809,68 zł
 


 • MODERNIZACJA CHODNIKA NA ULICY SOBIESKIEGO W TŁUSZCZU


Koszt 9 748,37 zł
__________________________________________________________________
 

 • UPORZĄDKOWANIE STANU PRAWNEGO UL. PRZEJAZDOWEJ W TŁUSZCZU
   

Koszt 34 000,00 zł 
__________________________________________________________________

 

 • NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW ORAZ ZJAZDÓW W CIĄGU UL. LEŚNEJ W TŁUSZCZU


Wykonanie nawierzchni chodnika oraz zjazdów na długości ok 50 mb w ciągu ulicy Leśnej w Tłuszczu.

Koszt 28 841,14 zł
__________________________________________________________________

 

 • NAKŁADKA ASFALTOWA NA UL. TŁUSZCZAŃSKIEJ W CHRZĘSNEM


 
Wykonanie warstwy ścieralnej w ul. Tłuszczańskiej w Chrzęsnym.
Koszt 91 172,41 zł


 

 • BUDOWA DROGI LOKALNEJ I PARKING PRZY TARGOWISKU MIEJSKIM

Koszt 299 335,70 zł


 

 • BUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI PAWŁÓW


 
Budowa drogi gminnej we wsi Pawłów od km 0+009 do km 0+400.
Koszt 248 657,12 zł


 

 • PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JAŹWIE-GRABÓW

 
Wykonano przebudowę drogi gminnej Jaźwie-Grabów na odcinku od km 0+000,00 do km 0+995,97.
Koszy 235 292,53 zł


 

 • WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ NA UL. KIELAKA W TŁUSZCZU

 
Wykonano nakładkę bitumiczną na ulicy Kielaka w Tłuszczu od km 0+000,00 do km 0+360,00.
Koszt 138 864,44 zł 

 • MODERNIZACJA NAWIERZCHNI CHODNIKA NA UL. CICHEJ W TŁUSZCZU

 
Wykonanie modernizacji nawierzchni chodnika na ulicy Cichej w Tłuszczu na odcinku ok. 250 mb wraz z modernizacją nawierzchni chodników na wlocie ulicy .
Koszt 119 863,50 zł


 

 • PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ W TŁUSZCZU

 
Przebudowano linię energetyczną w związku z przebudową drogi gminnej ulicy Kolejowej . Przebudowano ulicę Kolejową na odcinku od km 0+000 do km 0+126.
Koszt 154 958,92 zł
 


 • WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI ULICY ŻABIEJ W JASIENICY

Wykonano wzmocnienie nawierzchni ulicy Żabiej w Jasienicy o powierzchni 760m2.
Koszt 66 483,30 zł


 • WYKONANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA PRZY ULICY SPACEROWEJ W POSTOLISKACH

Wykonanie nawierzchni chodnika na odcinku ok.250 mb przy ulicy Spacerowej w Postoliskach.
Koszt 98 352,65 zł


 

 • DOTACJA DLA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA PRZEBUDOWĘ ULICY WIEJSKIEJ W TŁUSZCZUKoszt 293 635,00 zł
Dodatkowo Gmina Tłuszcz ze środków własnych wybudowała kanalizację deszczową za kwotę 295 299,68 zł.


 • DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA UZUPEŁNIENIE I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ

Koszt 300 000,00 zł


 

 • WYKONANIE ODCINKÓW SIECI KANALIZACYJNEJ – 3 SZT. ORAZ INNE ODGAŁĘZIENIA – 5 SZT. I INNE PRACE MODERNIZACYJNE

Koszt: 264 000,00 zł


 

 • DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ, UZYSKANIE NIEZBĘDNYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ ORAZ WYKONANIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ ARMATURĄ STUDNI GŁĘBINOWEJ NA SUW KOZŁY

Wykonano otwór studzienny w Kozłach wraz z obsługą geologiczną, dokumentacją techniczną i nadzorem, dodatkowe (awaryjne) ujęcie wody w SUW Kozły.
Koszt: 87 000,00 zł


 

 • ZAKOŃCZONO TERMOMODERNIZACJĘ STAREJ CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W M. JASIENICA ORAZ TERMOMODERNIZACJĘ SALI GIMNASTYCZNEJ I ŁĄCZNIKA W ZESPOLE SZKÓŁ W MIĄSEM

 


Zakończono termomodernizację starej części budynku Zespołu Szkół w m. Jasienica oraz termomodernizację sali gimnastycznej i łącznika w Zespole Szkół w m. Miąse w ramach zadania inwestycyjnego „ Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w miejscowościach: Jasienica i Miąse, w Gminie Tłuszcz”. W Zespole Szkół w Jasienicy wykonano: modernizację instalacji c.w., ocieplenie dachu nad salą gimnastyczną, ocieplenie stropu poddasza, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana źródła ciepła, przebudowa instalacji c.o. wraz z regulacją, remont kominów i elementów dachu. W Zespole Szkół w Miąsem wykonano: modernizację instalacji c.w., ocieplenie dachu nad salą gimnastyczną, ocieplono stropodach, ocieplono ściany zewnętrzne, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono źródło ciepła, przebudowano instalację centralnego ogrzewania.
Koszt: 2 821 460,47 zł


 • WYKONANO WIELOBRANŻOWE ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE W CELU DOBUDOWY ZAPLECZA SOCJALNEGO I SZATNI DO SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STRYJKACH

 


 
Wybudowano zaplecze socjalne i szatnię, które zostały dobudowane do istniejącej sali sportowej w Szkole Podstawowej w Stryjkach.
Koszt: 701 000,00 zł


 • WIELOBRANŻOWA KONCEPCJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JASIENICY
 •  

 


 


 • BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY RACŁAWICKIEJ W TŁUSZCZUWybudowano kanalizację sanitarną w ulicy Racławickiej w Tłuszczu -1025,30 m.
Koszt 999 992,11 zł


 

 • WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ODCINKÓW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA OS. KLONOWA, NORWIDA W TŁUSZCZU

Koszt 19 689,00 zł
___________________________________________________________________________

 • BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY WODOSPADOWEJ W TŁUSZCZU ORAZ POMPOWNI ŚCIEKÓW

Wybudowano kanalizację sanitarną w ulicy Wodospadowej w Tłuszczu 112,50 m
Koszt: 1 196 000,00 zł

 

 • BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY ŻURAWIEJ W TŁUSZCZU

Wykonanie projektu przyłącza kanalizacji drenażowej w ulicy Żurawiej w m. Tłuszcz. Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ul Żurawiej
Koszt 85 000,00 zł


 • BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY WRZOSOWEJ W TŁUSZCZU

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Wrzosowej w Tłuszczu, budowa i nadzór, przebudowa ulicy.
Koszt 50 000,00 zł


 

 • PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA, OCHRONA EKOSYSTEMU ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO I WÓD PODZIEMNYCH SUBNIECKI WARSZAWSKIEJ POPRZEZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU WODNO-KANALIZACYJNEGO W GMINIE TŁUSZCZ

Wykonano 1,7 km sieci kanalizacji sanitarnej, jedną pompownię ścieków, odtworzono nawierzchnie dróg po robotach budowlanych w ramach zakończenia etapu I projektu.
Koszt 1 340 000,00 zł


 • UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCIACH JAŹWIE, SZCZEPANEK, JASIENICA, GRABÓW, FRANCISZKÓW, DZIĘCIOŁY, PAWŁÓW, CHRZĘSNE, JARZĘBIA ŁĄKA, WÓLKA KOZŁOWSKA, KOZŁY, KONARY, POSTOLISKA ORAZ UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W TŁUSZCZU UL. STRUMYKOWA, CISOWA, SŁOWICZA, ZAŚCIANKOWA, TRUSKAWKOWEJ, JARZYNOWEJ, ZJAZDOWA, ŁĄCZNEJ, SŁONECZNEJ, KALINOWEJ

Koszt 320 000,00 zł


 


 • BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO "MÓJ RYNEK" W TŁUSZCZU

Wykonano targowisko miejskie, w skład którego wchodzi wiata targowiskowa, przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowa, place utwardzone i chodniki, instalacja fotowoltaiczna;, kontener sanitarny dla niepełnosprawnych, kontener sanitarny, monitoring, nagłośnienie, oświetlenie terenu oraz namioty handlowe.
Koszt 4 342 000,00 zł
 
 


 • WYKONANO MONITORING NA PLACU ZABAW W GRABOWIE I JARZĘBIEJ ŁĄCE, UPORZĄDKOWANO I DOPOSAŻONO PLACE ZABAW W TŁUSZCZU, WAGANCE I RYSIU, DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU DOMU KULTURY W MIĄSEM, ROBOTY BUDOWLANE W OBIEKTACH STADIONU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU

Koszt 63 000,00 ZŁ