Ważniejsze inwestycje zrealizowane w 2019r.

 • INFRASTRUKTURA KANALIZACJI SANITARNEJ

W ramach zadania wykonano:

- rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Tłuszcz (dokumentacja projektowa)
- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Racławickiej w Tłuszczu
- budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Wodospadowej w Tłuszczu
- budowę odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiejskiej w Tłuszczu

Łączny koszt 1 415 000,00 zł


 • BUDOWA SIECI WODNO- KANALIZACYJMNEJ NA TERENACH WIEJSKICH (PROJEKTOWANIE I BUDOWA)

W ramach zadania wybudowano odcinki sieci wodociągowej w miejscowościach: Mokra Wieś, Szymanówek, Miąse, Chrzęsne ul. Zamkowa, Dzięcioły, Postoliska ul. Aksamitna oraz wykonano dokumentację projektową w miejscowościach: Zalesie, Pawłów, Szczepanek oraz Jasienica ul. Łąkowa.
Łączny koszt 2 729 000,00 zł


 • BUDOWA ULICY ZASOBNEJ W CHRZĘSNEM

Wykonano budowę drogi gminnej na odcinku ok. 50mb o nawierzchni z kostki betonowej behaton gr.8cm i powierzchni ok. 250m2 wraz z krawężnikiem.
Koszt 45 717,28 zł


 


 • BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. IRYSOWEJ W DZIĘCIOŁACH

Wykonano przebudowę drogi gminnej ulicy Irysowej w Dzięciołach polegającą na budowie chodnika ok. 80m2.
Koszt 18 390,31 zł
 

 


 • DALSZE UŁOŻENIA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI JADWININ

Utwardzenie pobocza drogi gminnej w miejscowości Jadwinin ok. 51 m.
Koszt 12 300,00 zł
 


 • BUDOWA ZATOCZKI AUTOBUSOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W POSTOLISKACH

Wykonano budowę zjazdów publicznych do ZS w Postoliskach wraz z utwardzeniem terenu, budowę ogrodzenia przy zatoczce autobusowej ZS w Postoliskach i zagospodarowanie terenu.
Koszt 83 479,50 zł


 • MODERNIZACJA DROGI CHOSZCZOWE BIAŁKI

Wykonano modernizację drogi poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia gryzami bazaltowymi o powierzchni ok.1500 m2.
Koszt 89 040,00 zł


 


 • BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. SPACEROWEJ W POSTOLISKACH

Wykonanie opaski o nawierzchni z kostki betonowej typ behaton na długości ok. 107mb, wraz z odwodnieniem i krawężnikami.
Koszt 33 888,35 zł


 


 • PRZEBUDOWA UL. PRZYTOROWEJ W JASIENICY

Wykonanie chodnika o szerokości 2,0 m przy krawędzi jezdni długości ok.80mb na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Wiśniowej do skrzyżowania z ulicą Osiedlową.
Koszt 35 799,99 zł


 • MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA OSIEDLU SŁONECZNA W TŁUSZCZU

Wykonano modernizację chodnika oraz zjazdów w ciągu ulicy Cichej w Tłuszczu na odcinku ok. 150mb i powierzchni łącznej chodnika oraz zjazdów ok. 350m2.
Koszt 63 875,13 zł
 


 • BUDOWA CHODNIKA W UL. NOWEJ W TŁUSZCZU

Dokończono wykonanie chodnika w ciągu ulicy Nowej w Tłuszczu na odcinku od ulicy Przyzakładowej do Wspólnej.
Koszt 30 000,00 zł
 


 • BUDOWA CHODNIKA W UL. FABRYCZNEJ

Wykonano nawierzchnię chodnika oraz zjazdów w ciągu ulicy Fabrycznej w Tłuszczu na odcinku ok. 220mb i powierzchni łącznej chodnika oraz zjazdów ok. 600m2.


Koszt 135 450,68 zł


 • PROJEK PRZEBUDOWY ULICY WITOSA W POSTOLISKACH

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Witosa w Postoliskach.


Koszt 58 117,50 zł


 • PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JAŹWIE - GRABÓW

Przebudowano drogę gminną relacji Jaźwie - Grabów na odcinku o łącznej długości ok. 560 mb.


Koszt 179 634,34 zł
 


 • MODERNIZACJA ULICY RETENCYJNEJ, KACZEJ, DZIKIEJ, ŻYTNIEJ W JASIENICA - GÓRKI

Wykonano podbudowę kruszywem betonowym w ilości ok. 110 ton wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem oraz doziarnienie podbudowy destruktem asfaltowym.

Łączny koszt 18 000,00 zł


 • MODERNIZACJA UL. WESOŁEJ W JASIENICY

Wykonano podbudowę drogi destruktem asfaltowym w ilości ok. 269 ton.

Koszt 20 000,00 zł


 • MODERNIZACJA UL. SŁONECZNEJ W JASIENICY
   

Wykonano podbudowę drogi kruszywem betonowym 0/63 w ilości 32 tony oraz doziarnienie destruktem asfaltowym w ilości ok. 243ton.

Koszt 20 000,00 zł


 • ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ TŁUSZCZ- KRUSZE (UL. MAZOWIECKIEJ W TŁUSZCZU)
   

Wykonano rozbudowę drogi gminnej Tłuszcz-Krusze (ul. Mazowiecka) w Tłuszczu o łącznej długości 590mb wraz z przebudową sieci teletechnicznej.

Koszt 1 058 400,11 zł


 • PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430946W W MIEJSCOWOŚCI FRANCISZKÓW
   

Wykonano przebudowę drogi gminnej nr 430946W w m. Franciszków na dwóch odcinkach drogi od km 0+006,64 do km 0+111,60 od km 0+0111,60 do km 0+976,44.

Koszt 727 608,90 zł


 • PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY ODROWĄŻA, ŁĄKOWEJ I SŁONECZNEJ W TŁUSZCZU
   

Wykonano projekt przebudowy drogi gminnej ulicy Odrowąża, Łąkowej i Słonecznej w Tłuszczu.

Koszt 55 350,00 zł


 • BUDOWA ULICY KOŚCIELNEJ W JASIENICY
   

Wykonano budowę ulicy Kościelnej w Jasienicy w na odcinku o łącznej długości ok. 0,5km.

Koszt 552 474,34 zł


 • MODERNIZACJA ULICU KONWALIOWEJ, ŚRODKOWEJ ORAZ INNYCH ULIC W JASIENICY

Wykonano doziarnienie podbudowy destruktem asfaltowym w ilości ok. 95 ton wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem ulic Poziomkowej w Jasienicy. Wykonano doziarnienie istniejącej podbudowy z wykorzystaniem destruktu drogowego w ilości 120 ton wraz z profilowaniem i zagęszczeniem ul Konwaliowej w Jasienicy.

Koszt 25 517,00 zł


 • WYKONANIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA SKRZYŻOWANIU ULIC KOŚCIUSZKI I GRZELAKA W TŁUSZCZU
   

Koszt 18 532,41 zł


 • MODERNIZACJA PRZEPUSTU W UL. SŁOWICZEJ
   

Zakup przepustu długości 10mb oraz modernizacja przepustu na ul. Słowiczej poprzez wykonanie elementów odwodnienia.

Koszt 15 000, 00 zł


 • DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ, UZYSKANIE NIEZBĘDNYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ ORAZ WYKONANIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ ARMATURĄ STUDNI GLĘBINOWEJ NA SUW KOZŁY
   

Koszt 64 651,34 zł


 • DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA UZUPEŁNIENIE I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W GMINIE TŁUSZCZ
   

Koszt 60 413,66 zł


 • DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
   

Zadanie zrealizowane przez ZGKiM. Wykonano projekt budowlany wzmocnienia stropów i więźby dachowej w budynku przy ul. Warszawskiej 7. Wykonano prace modernizacyjne budynków przy ul. Parkowej 1 i 5 oraz przy ul. Warszawskiej 7. Wykonano ekspertyzę techniczną budynku komunalnego przy ul. Mickiewicza 12. Zakupiono papę w celu pokrycia dachu na budynku przy ul. Szerokiej 27.

Koszt 100 000,00 zł


 • DOFINNSOWANIE Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP RADIOWOZU DLA KOMISARIATU POLICJI W TŁUSZCZU
   

Koszt 30 000,00 zł


 • MODERNIZACJA DACHU NA SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU
   

Wykonano modernizację dachu na głównym budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu. W ramach modernizacji wykonano następujące prace: położono blachę trapezową, wykonano obróbki blacharskie na kominach oraz pasy podrynnowe i narynnowe, zmodernizowano istniejące orynnowania oraz instalację odgromową.

Łączny koszt 110 000,00 zł


MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W KOZŁACH

Koszt 36 000,00 zł


 • WYKONANIE PODŁĄCZENIA ZESPOŁU SZKÓŁ W JASIENICY DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

Wykonano przyłącze wodociągowe i opracowano projekt techniczny przyłącza. Opłacono warunki techniczne przyłącza wodociągowego do budynku Zespołu Szkół w Jasienicy.

Koszt 29 514,00 zł


 • DOTACJA DLA SZPITALA MATKI BOŻEJ NIUSTAJĄCEJ POMOCY W WOŁOMINIE NA ZAKUP SPRZĘTU EMDYCZNEGO

Przekazano środki finansowe, które zostały w całości wydatkowane na zakup Kardiotokografu F9 Express EDAN.

Koszt 15 000,00 zł


 • DOTACJA DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPEIKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE NA ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Przekazano środki finansowe, które zostały w całości wydatkowane na zakup przenośnego aparatu RTG MobileDaRt Evolution MX8 wraz z wyposażeniem systemu RTG.

Koszt 15 000,00 zł


 • ROZBUDOWA SIECI KANALIACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIASTA TŁUSZCZ

Wykonano dokumentację techniczną sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlach "Długa" i "Bolesława IV" oraz na os. "Kolejowa". W opracowaniu od roku 2017r.

Koszt 349 615,20 zł


 • BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY WODOSPADOWEJ W TŁUSZCZU

Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Wodospadowej w Tłuszczu o dł. 190 m oraz dokonano zapłaty ostatniej części płatności za prace zrealizowane w 2018 r.

Koszt 149 998,00 zł


 • BUDOWA ODGAŁĘZIEŃ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY WIEJSKIEJ W TŁUSZCZU

Wykonano odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Tłuszczu o długości 153 m.

Koszt 208 000,00 zł


 • BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI NA OSIEDLU DŁUGA W TŁUSZCZU

Wybudowano Otwartą Strefę Aktywności składającą się z placu zabaw, siłowni plenerowej i strefy relaksu. Dodatkowo zakupiono urządzenie naśnieżające.

Koszt 149 154,71 zł


 • POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA MIEJSKIEGO POPRZEZ REWITALIZACJĘ PARKU NA OSIEDLU DŁUGA W TŁUSZCZU

Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania parku przy ul. Długiej w Tłuszczu oraz zagospodarowano teren parku miejskiego poprzez wykonanie nasadzeń nowej roślinności i pielęgnację już istniejącej. Wykonano przyłącze elektryczne obiektu do sieci dystrybucyjnej PGE.

Koszt 184 888,72 zł


 • UZUPEŁNIENIE I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

- Uzupełniono oświetlenie uliczne w Tłuszczu w ulicach: Jarzębinowa, Klonowa, Mazowiecka, Dzielna, Dębowa, Armii Krajowej, Miła

- Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowościach: Białki, Jaźwie, Jasienica, Kozły, Wagan, Postoliska, Rysie, Stasinów, Szczepanek oraz Zalesie.

Łączny koszt 83 950,00 zł


 • ZAKUP KONTENERA (SZATNI) NA STADION MIEJSKI

Koszt 13 000,00 zł


 • PODNIESIENIE POZIOMU CZYTELNICTWA W GMINIE TŁUSZCZ POPRZEZ STWORZENIE WARUNKÓW LOKALOWYCH W JARZĘBIEJ ŁĄCE

Koszt 152 050,00 zł

 


 • BUDOWA BOISKA WE WSI KOZŁY

Wykonano 1 etap robót w skład których weszło: usunięcie karp po wyciętych drzewach, profilowanie terenu, nawiezienie ziemi, wyrównanie terenu, zasianie trawy oraz wałowanie.

Koszt 28 999,71 zł