Duży projekt wodno-kanalizacyjny

Pod koniec 2012 r. ruszyły prace związane z projektem pod nazwą „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego”. Projekt realizowany jest przy dofinansowaniu (do 59,75 % kosztów kwalifikowanych) z funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Inwestycję podzielono na 6 zadań:

1. „Przebudowa oczyszczalni ścieków”,

2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej osiedle Sasanki-Wierzbowa"

3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej osiedle  Słoneczna”

4. „Budowa sieci wodociągowej osiedle Sasanki - Wierzbowa"

5. „Budowa sieci wodociągowej osiedle Borki"

6. „Budowa sieci wodociągowej osiedle Długa-Zakrzewie".

Na każdą z części rozpisany został oddzielny przetarg nieograniczony. Wybrano 3 przedsiębiorstwa, z którymi 29 listopada 2012 r. podpisano stosowne umowy.

Firma Skanska S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Warszawie, ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa wygrała przetarg na trzy części projektu:

część 1 - umowa zawarta na kwotę brutto 2 334 975,16 zł

część 4 - umowa zawarta na kwotę brutto 479 427,31 zł

część 6 - umowa zawarta na kwotę brutto 3 069 269,06 zł.

Firma STD Nasiłowski, ul. Poniatowskiego 63 h, 05-220 Zielonka, wykona dwie części:

część 2 - umowa zawarta na kwotę brutto 615 000,00zł

część 3 - umowa zawarta na kwotę brutto 5 413 963,92 zł

Konsorcjum firm Lider: „ENERGAS” s. c. Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej Paweł i Andrzej Ochenkowscy, ul. Warszawska 2, 07-400 Ostrołęka, Parter: Zakład Instalacji Sanitarnych Janusz Ochenkowski, ul. Warszawska 2, 07-400 Ostrołęka wykona część 5 - umowa zawarta na kwotę brutto 1 181 329,24 zł.

5 i 6 grudnia odbyło się przekazanie terenów robót wykonawcom. Przekazania dokonała komisja składająca się z przedstawicieli Gminy Tłuszcz, wykonawców oraz inżyniera kontraktu przy udziale przedstawicieli Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu. Prace już trwają i można oglądać pierwsze ich efekty. Ich postęp widać najlepiej na terenie oczyszczalni ścieków tłuszczańskiego ZGKiM-u przy ul Wiejskiej. Budowane są tam właśnie betonowe zbrojone zbiorniki oczyszczalni. Dzięki przebudowie oczyszczalnia przestanie być uciążliwa dla okolicznych mieszkańców. Choć wodociągi i kanalizacja, siłą rzeczy, nie są tak łatwo zauważalne, na ulicach Tłuszcza napotkać można ekipy pracowników firm, które nieustannie realizują projekt.

W umowach z wykonawcami zaznaczono także terminy zakończenia robót:

„Przebudowa oczyszczalni ścieków” – 28 czerwca 2013 r.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej osiedle Sasanki-Wierzbowa" – 31 maja 2013 r.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej osiedle  Słoneczna” – 31 października 2013 r.

„Budowa sieci wodociągowej osiedle Sasanki – Wierzbowa" – 29 marca 2013 r.

„Budowa sieci wodociągowej osiedle Borki" – 31 maja 2013 r.

„Budowa sieci wodociągowej osiedle Długa-Zakrzewie" – 30 września 2013 r.

 

 

   

 

  

Podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu

W dniu 1 marca 2012 w sali widowiskowej Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn.: ?Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego? zawartej pomiędzy Gminą Tłuszcz a Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Umowę podpisywali przedstawiciele obu stron - Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik, Wicemarszałek ? Krzysztof Grzegorz Strzałkowski oraz przedstawiciele Gminy Tłuszcz ? Burmistrz - Paweł Marcin Bednarczyk i Skarbnik ? Halina Kusak.

Na sali obecni byli także zaproszeni goście, przedstawiciele Rady Powiatu i Rady Miejskiej, przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz przedstawiciele mediów. Do końca 2013 roku na terenie gminy Tłuszcz zostanie rozbudowana sieć kanalizacji, a także zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków. System kanalizacji zostanie rozbudowany o kolejne 7 115,5 mb na Osiedlu Słoneczna, a sieć wodociągowa wydłużona o 17,5 km ? obejmująca Osiedle Długa, Zakrzewie i Osiedle Borki. Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków ograniczy uciążliwe dla mieszkańców powstawanie nieprzyjemnych zapachów. Na terenie oczyszczalni stanie silos do magazynowania wapna oraz kontenerowa stacja gospodarki osadowej.

Wartość całkowita projektu opiewa na kwotę 33 325 997,33 zł, ze środków unijnych na ten cel przeznaczonych zostało: 19 912 283,40 zł.

 

 

 

Ruszyła duża inwestycja wodno-kanalizacyjna!!!


W związku z realizacją zadań na ulicach i drogach należy spodziewać się pewnych utrudnień
w ruchu, za które serdecznie przepraszamy mieszkańców. 

 

 

Zadanie nr 1: „Przebudowa oczyszczalni ścieków”

Kontrakt obejmował wykonanie następujących obiektów:

1.             Obiekty nowowybudowane:

a.                   Stacja zlewna

b.                   Otwarte baseny fermentacyjne OBF

c.                   Składowisko osadu pod wiatą

d.                   Stacja zagęszczania osadów

e.                   Silos wapna

f.                     Filtry powietrza

g.                   Wiata sita pionowego

h.                   Studnie przepływomierzy

2.             Obiekty zmodernizowane:

a.                   Pompownia ścieków

b.                   Zbiornik ścieków dowożonych

c.                   Reaktory biologiczne

d.                   Zbiornik osadu nadmiernego

e.                   Stacja odwadniania osadów, stacja dmuchaw

3.             Międzyobiektowe instalacje technologiczne

4.             Drogi, place i chodniki

5.             Demontaż zbędnych obiektów i instalacji

 

Zadanie nr 2: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej osiedle Sasanki-Wierzbowa”

Kontrakt obejmował wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1 358,40 m.

Zadanie nr 3: „Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Słoneczna w Tłuszczu”

Kontrakt obejmował wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 6 292,80 m.

Zadanie nr 4: „Budowa sieci wodociągowej – osiedla Sasanki-Wierzbowa”

Kontrakt obejmował wykonanie sieci wodociągowej o łącznej długości 1 724,65 m.

Zadanie nr 5: „Budowa sieci wodociągowej osiedle „Borki” w Tłuszczu”

Kontrakt obejmował wykonanie sieci wodociągowej o łącznej długości 5 659,00 m.

Zadanie nr 6: „Budowa sieci wodociągowej – osiedle Długa-Zakrzewie”

Kontrakt obejmował wykonanie sieci wodociągowej o łącznej długości 10 216,05 m.

 

Łącznie w ramach Zadań nr 2 – 6  wykonano:

  7 651,20 m sieci kanalizacji sanitarnej

17 599,70 m sieci wodociągowej


 

dla rozwoju Mazowsza

 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu