Struktura organizacyjna

Stanowisko ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz


Elżbieta Czachowicz
tel.: 29 777 52 60, 29 757 32 60 wew. 207
pokój: 14
Zakres działań:

1)  prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości,  w szczególności:
a) prowadzenie dokumentacji dotyczącej gminnego zasobu nieruchomości,
b) prowadzenie rejestru (ewidencji) gminnego zasobu nieruchomości,
c) prowadzenie całości spraw związanych ze zbywaniem w drodze przetargu i w trybie bezprzetargowym nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości,
d) przekazywanie gruntów w użytkowanie wieczyste, zarząd, użyczenie, najem lub dzierżawę,
e) sprzedaż części nieruchomości niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania działek istniejących,
f) nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu, w tym najem, dzierżawa i użyczenie nieruchomości na potrzeby gminy,
g) wykonywanie prawa pierwokupu,
h) realizacja roszczeń o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i nieodpłatne przeniesienie prawa własności budynków,
i) zamiana nieruchomości,
j) sporządzanie aneksów dotyczących zmiany obowiązujących umów,
k) ujawnianie nabytego przez Gminę prawa własności (na podstawie prawomocnych postanowień sądu, ostatecznych decyzji podziałowych, decyzji wojewody)                             w postępowaniu wieczysto księgowym,
l) przygotowywanie dokumentacji oraz wniosków o ujawnienie prawa własności nieruchomości gminnych w księgach wieczystych oraz operacie ewidencji gruntów  i budynków,
m) składanie wniosków do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa (art. 73 z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające administrację publiczną) własności gruntów zajętych pod drogi publiczne, przygotowywanie dokumentów do tych wniosków,
n) składanie wniosków do Wojewody Mazowieckiego o stwierdzenie nabycia z mocy prawa nieruchomości na podstawie art. 18 ust. 1 z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (komunalizacja),
o) przygotowanie dokumentacji do wniosków o zasiedzenie,
p) prowadzenie rejestru złożonych wniosków do sądu,
q) bieżące regulowanie stanu prawnego nieruchomości;
2) prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym, w tym:
a) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność,
b) sprzedaż prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych,
c) aktualizacja opłat rocznych,
d) udzielanie bonifikat od opłat rocznych,
e) prowadzenie spraw związanych ze zmianą terminów zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste,
f) ustalenie obowiązków opłat za niezagospodarowanie nieruchomości w oznaczonym terminie;
3) prowadzenie innych spraw z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami;
4) prowadzenie spraw związanych ze scaleniem i podziałem nieruchomości;
5) prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości;
6) prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy na mocy decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości;
7) prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem nieruchomości pod drogi publiczne i wypłatą odszkodowań z tego tytułu;
8) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji dot. wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne związane z zadaniami własnymi gminy;
9) współpraca ze starostą w sprawach związanych z wywłaszczeniami i zwrotami nieruchomości;
10) wydawanie decyzji o podziale nieruchomości;
11) przyjęcie przebiegu granic nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości w trakcie postępowania o podziale nieruchomości;
12) ustalenie wysokości właściwej opłaty adiacenckiej;
13) wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza.