Struktura organizacyjna

Wydział Ochrony Środowiska
ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

Kierownik
Beata Górecka
tel.: (+48) 29 757 30 16 wew 233 i 220
pokój: 18
Zakres działań:

1)      wydawanie decyzji na usuwanie drzew i krzewów, ustalanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew, naliczanie opłat z tytułu wycinki;

2)      przyjmowanie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat;

3)      prowadzenie spraw z zakresu przywrócenia do stanu poprzedniego stosunków wodnych lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom;

4)      wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych oraz prowadzenie nadzoru nad tymi uprawami;

5)      prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;

6)      przygotowanie postanowień w sprawie opiniowania wniosków organów administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska;

7)      prowadzenie spraw związanych z utylizacją odpadów zawierających azbest;

8)      prowadzenie spraw w zakresie przepisów o ochronie zwierząt;

9)      opiniowanie planów łowieckich;

10)  wydawanie decyzji zezwalających na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, cofanie tych decyzji;

11)  prowadzenie nadzoru nad działaniami w stosunku do bezpańskich psów;

12)  wnioskowanie o nadanie statusu pomników przyrody, bieżąca konserwacja drzew – pomników przyrody;

13)  prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, ochrony gruntów rolnych i leśnych;

14)  współdziałanie ze służbami i inspekcjami w zakresie spraw sanitarno – weterynaryjnych
w razie wystąpienia zagrożenia chorobami zakaźnymi na terenie Gminy;

15)  sprawowanie nadzoru nad likwidacją nielegalnych wysypisk śmieci oraz usuwaniem wraków samochodów;

16)  prowadzenie akcji i edukacji ekologicznej;

17)  organizowanie działań w zakresie utrzymania zieleni niskiej i wysokiej, w tym wycinki drzew chorych lub zagrażających bezpieczeństwu;

18)  opiniowanie projektów prac geologicznych;

19)  uzgadnianie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złoża;

20)  przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonywania prac geologicznych;

21)  prowadzenie spraw z zakresu funduszy sołeckich;

22)  prowadzenie ewidencji i weryfikacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;

23)  kontrola prawidłowości i rzetelności składanych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;

24)  pobór i ewidencja wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

25)  wystawianie upomnień, wezwań do zapłaty oraz wystawianie tytułów wykonawczych                 z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

26)  rozliczanie i nadzorowanie prawidłowości realizowania umowy na odbiór odpadów od mieszkańców przez firmę wyłonioną w wyniku postępowania określonego odrębnymi przepisami;

27)  prowadzenie procedury przetargowej w zakresie merytorycznym związanej z wyłonieniem firmy odbierającej odpady od mieszkańców;

28)  przygotowanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy;

29)  przygotowanie decyzji w sprawie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy;

30)  utrzymanie prawidłowego stanu sanitarnego gminy oraz realizacji zadań wynikających z przepisów o porządku i czystości;

31)  wydawanie decyzji nakazujących posiadaczom odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania;

32)  opracowanie gminnych programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami oraz przygotowywanie raportów z realizacji tych programów;

33)  opracowywanie projektów decyzji zobowiązujących właścicieli nieruchomości do realizacji obowiązków wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;

34)  sprawdzanie taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków i zbiorowe zaopatrzenie w wodę opracowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pod kątem zgodności ich opracowania z przepisami i weryfikacja kosztów pod kątem celowości ich ponoszenia; 

35)  organizowanie wyborów do izb rolniczych;

36)  prowadzenie spraw z zakresu udzielania dotacji dla spółki wodnej oraz nadzór nad jej wykorzystaniem i rozliczeniem;

37)  nadzór nad funkcjonowaniem targowiska miejskiego i wysypiska;      

38)  wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza.