Struktura organizacyjna

Stanowisko ds. Obronności i Zarządzania Kryzysowego
ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz
pok.: 46
tel.: (+48) 29 757 30 16 wew. 226

Stanowisko ds. Obronności i Zarządzania Kryzysowego
Sławomir Pióro
tel.: 29 757 30 16 wew. 226
pokój: 46
Zakres działań:

1)   planowanie, koordynowanie oraz podejmowanie działań do pełnej realizacji przedsięwzięć   w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego;

2)   opracowywanie i aktualizowanie planów, programów, wytycznych oraz innych dokumentów związanych z obronnością i zarządzaniem kryzysowym;

3)   organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego oraz szkoleń ludności w zakresie powszechnej samoobrony;

4)   wykonywanie innych zadań, do których realizacji zobowiązany jest Szef Obrony Cywilnej Gminy;

5)   obsługa organizacyjna Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w czasie wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń i zdarzeń o znamionach kryzysu;

6)   realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;

7)   opracowywanie dokumentacji oraz realizacja innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej;

8)   prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby woskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny;

9)   planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych;

10)  organizowanie i prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z kwalifikacją wojskową;

11)  nadzór i koordynacja działań realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne;

12)  ścisła współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej;

13)  organizowanie jednostek OSP i ich wyposażenie w sprzęt i umundurowanie;

14)  nadzór nad eksploatacją sprzętu i pojazdów OSP;

15)  wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych na terenie Gminy;

16)  przyjmowania zawiadomień o organizowanych zgromadzeniach i orzekanie w sprawie zgromadzeń;

         17)  wykonywanie innych czynności zleconych przez  Burmistrza.