Struktura organizacyjna

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz
pok.: 40
tel.: 29 757 31 55, 29 757 30 16 wew. 204

Zakres działań:

1) realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, a w szczególności:

a)         przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych,

b)        zgłaszanie pobytu,

c)         prowadzenie ewidencji kartotekowej i komputerowej mieszkańców gminy,

d)        wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych;

2)   przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość oraz  prowadzenie spraw i dokumentacji w tym zakresie,

3)   udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych;

4)   przekazywanie danych związanych z wykonywaniem obowiązku szkolnego; 

5)   prowadzenie sprawozdawczości w zakresie działalności wydziału;

6)   prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestru wyborców;

7)   sporządzanie spisów wyborców;

8)   współudział w pracach związanych z przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych, referendach ogólnokrajowych i lokalnych oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań;

9)   prowadzenie spraw z zakresu zbiórek publicznych organizowanych na terenie Gminy;

10)  rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów;

11)  sporządzanie aktów stanu cywilnego;

12)  wydawanie z rejestru stanu cywilnego:

a)    odpisów zupełnych i odpisów skróconych aktów stanu cywilnego,

b)   zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,

c)    zaświadczeń o stanie cywilnym;

13)  dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego;

14)  prowadzenie i archiwizowanie rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych;

15)  przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa lub odmowy przyjęcia uznania;

16)  występowanie o nadanie PESEL po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka urodzonego                 w Polsce;

17)  wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;

18)  prowadzenie spraw związanych jubileuszem długoletniego pożycia małżeńskiego, w tym współudział w organizowaniu uroczystości z tym związanych;

19)  prowadzenie spraw z zakresu zmiany imion i nazwisk;

20)  prowadzenie archiwum USC;

21)  dokonywanie innych czynności wynikających z przepisów ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy;

22)  wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza.

Komórki podległe: