Struktura organizacyjna

Biuro Obsługi Rady
ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz
pok.: 38
tel.: 29 777 52 53, 29 757 30 16 wew. 224

Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej
Aleksandra Borowa
pokój: 42
Zakres działań:

Kierownik:
Sekretarz Tomasz Jusiński
ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz
pok.: 39
tel.: (+48) 29 757 30 16
e-mail: sekretarz(a)tluszcz.pl

 

 

 

1)      organizacja sesji, narad i spotkań zwoływanych przez Przewodniczącego Rady;

2)      prowadzenie obsługi kancelaryjnej oraz merytorycznej Rady i jej komisji;

3)      ścisła współpraca z Przewodniczącym Rady;

4)      współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania projektów uchwał rady na sesje rady oraz innych materiałów na posiedzenia                  i obrady tych organów;

5)      prowadzenie rejestru uchwał;

6)      terminowe przekazywanie organom nadzoru uchwał i właściwych zarządzeń w celu badania ich zgodności z prawem oraz przesyłanie uchwał i zarządzeń będącymi aktami prawa miejscowego do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym;

7)      protokołowanie sesji oraz posiedzeń komisji Rady;

8)      prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych;

9)      czuwanie nad terminowym załatwianiem wniosków komisji i interpelacji radnych;

10)  prowadzenie rejestru skarg rozpatrywanych przez radę;

11)  koordynowanie realizacji zadań wynikających z uchwał Rady i wniosków komisji Rady;

12)  udostępnienie do publicznego wglądu uchwał i protokołów Rady;

13)  współpraca przy organizowaniu konsultacji społecznych na temat projektów rozstrzygnięć Rady oraz przyjmowanie opinii na ten temat;

14)  prowadzenie rejestru korespondencji Rady;

15)  sporządzanie list diet radnych do wypłaty;

16)  monitorowanie wydatków budżetu Rady przy współpracy z Wydziałem Planowania                        i Finansów;

17)  prowadzenie spraw z zakresu oświadczeń majątkowych radnych;

18)  prowadzenie spraw związanych z nadawaniem przez Radę tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Tłuszcz” oraz „Zasłużony dla Gminy Tłuszcz”;

19)  prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień Burmistrza;

20)  prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza;

21)  doraźna pomoc i współpraca przy organizacji wyborów i referendów;

22)  prowadzenie spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej;

23)  wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza.