Struktura organizacyjna

Wydział Planowania i Finansów
ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz
pok.: 10, 11, 12, 13, 15
tel.: (+48) 29 777 52 65, 777 52 66,

Zakres działań:
Kierownik:
Skarbnik Gminy
Halina Kusak

 

 

1)      przygotowanie materiałów, prowadzenie analiz dochodów i wydatków Gminy oraz przedkładanie wniosków w przedmiocie gospodarki finansowej Burmistrzowi i Radzie;

2)      przygotowanie materiałów do opracowania budżetu gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej;

3)      przygotowanie projektu uchwały budżetowej gminy;

4)      przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie  gminy;

5)      przygotowanie projektów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;

6)      przygotowanie dla podległych jednostek i komórek organizacyjnych Urzędu informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych;

7)      przygotowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy;

8)      przygotowanie dla jednostek podległych informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji;

9)      prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania;

10)  prowadzenie księgowości Budżetu Gminy;

11)  prowadzenie księgowości Urzędu Miejskiego;

12)  sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym;

13)  rozliczanie dochodów i środków na wydatki;

14)  rozliczanie dochodów z zadań zleconych;

15)  sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej i finansowej;

16)  sporządzanie bilansu z wykonania budżetu;

17)  sporządzanie przelewów bankowych i wystawianie czeków gotówkowych;

18)  rozliczanie zadań zleconych i powierzonych finansowanych z dotacji celowych;

19)  przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań budżetowych i finansowych jednostek podległych;

20)  sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych Urzędu jako jednostki budżetowej;

21)  prowadzenie ewidencji i rozliczanie Funduszu Świadczeń Socjalnych, depozytów i innych wartości pieniężnych;

22)  prowadzenie ewidencji składników majątkowych i gruntów oraz bieżąca aktualizacja zmian w tym zakresie;

23)  prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

24)  prowadzenie rejestru i udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;

25)  prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej i spraw z tym związanych;

26)  przygotowanie list płac;

27)  prowadzenie rozliczeń z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów o pracę, umów zleceń i o dzieło;

28)  rozliczanie delegacji służbowych i zaliczek udzielanych pracownikom;

29)  rozliczanie prowizji za inkaso podatkowe;

30)  rozliczenia z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

31)  wystawiane faktur i not księgowych;

32)  przygotowanie dokumentów do rent i emerytur;

33)  wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu;

34)  przygotowanie wniosków o refundację wynagrodzeń do Urzędu Pracy;

35)  terminowe dokonywanie spłat kredytów i pożyczek;

36)  prowadzenie zbioru oryginałów  umów cywilnoprawnych zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Umów;

37)  prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT– 7;

38)  wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza.