Struktura organizacyjna

Referat ds. Podatków i Opłat Lokalnych
ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

Kierownik
Malgorzata Kmiolek
tel.: (+48) 29 777 52 55, 29 757 30 16 wew. 225
pokój: 13,15
Zakres działań:

1)        wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego dla osób fizycznych;

2)        prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie ustalania zobowiązania podatkowego, uchylenia lub zmiany decyzji wymiarowej;

3)        prowadzenie kontroli podatkowej;

4)        prowadzenie ewidencji analitycznej wymiaru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego dla osób prawnych - na podstawie składanych deklaracji podatkowych;

5)        kontrola poprawności składanych deklaracji, prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie określenia zobowiązań podatkowych;

6)        wszczynanie z urzędu postępowań podatkowych mających na celu ustalenie/określenie zobowiązania podatkowego;

7)        prowadzenie ewidencji wymiaru podatku od środków transportu – na podstawie składanych deklaracji podatkowych;

8)        prowadzenie ewidencji księgowej podatków – ewidencja wpłat, przypisów i odpisów na kontach podatników;

9)        prowadzenie ewidencji analitycznej należności z tytułu najmu, dzierżawy , wieczystego użytkowania;

10)    prowadzenie ewidencji analitycznej opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń  w pasie drogowym;

11)    prowadzenie ewidencji podatkowej i jej bieżąca aktualizacja;

12)    nadzór i rozliczenie inkasentów podatkowych;

13)    analiza zaległości i nadpłat na poszczególnych kontach;

14)    uzgodnienie wpłat podatków i opłat  z ewidencją syntetyczną;

15)    prowadzenie windykacji zaległości w zakresie podatków i innych opłat, wysyłanie upomnień, wezwań do zapłaty oraz wystawianie tytułów wykonawczych, zgłoszeń wierzytelności oraz sporządzanie wniosków o wpis do hipoteki;

16)    dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości;

17)    dokonywanie odpisów aktualizujących należności budżetowe na dzień bilansowy;

18)    naliczanie odsetek od należności wymagalnych na koniec każdego kwartału;

19)    prowadzenie postępowania podatkowego i przygotowanie projektów decyzji w sprawach dotyczących udzielania ulg, odroczeń, umorzeń i rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych oraz z tytułu wieczystego użytkowania i innych opłat;

20)    rozpatrywanie wniosków i wydawanie postanowień związanych z zastosowaniem ulg odroczeń, umorzeń lub rozłożeń na raty w spłacie podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy;

21)    prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przez organ podatkowy zaświadczeń o stanie majątkowym i stanie kont podatnika;

22)    współpraca z organami podatkowymi, organami ścigania, prokuraturą, innymi jednostkami organizacyjnymi i komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie powierzonych obowiązków;

23)    przygotowanie projektów uchwał w sprawie stawek podatków;

24)    sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych dotyczących realizacji podatków i innych opłat;

25)    opracowywanie projektów planu dochodów z podatków i opłat lokalnych;

26)    prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania;

27)    przygotowanie decyzji i list wypłat w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

28)    wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza.