Struktura organizacyjna

Wydział Inwestycji i Rozwoju
ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz
pok.: 44, 45, 49, 51

Zakres działań:

Pok. nr 45 - Drogownictwo

tel.: 29 777 52 57

Pok. nr 44, 51 - Pozostałe inwestycje gminne

tel.: 29 777 52 67

Pok. nr 49 - Kierownik wydziału

tel.:  29 777 52 64

e-mail: inwestycje@tluszcz.pl

 


1)      prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem, modernizacją i remontami, gminnych dróg publicznych, chodników, obiektów inżynierskich i innych obiektów związanych  z drogami;

2)      utrzymywanie prawidłowego stanu oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg gminnych  zgodnie  z przepisami;

3)      utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym wycinka drzew i krzewów oraz utrzymanie rowów przydrożnych;

4)      prowadzenie spraw związanych z inżynierią ruchu drogowego;

5)      opiniowanie projektów organizacji ruchu;

6)      prowadzenie ewidencji dróg gminnych;

7)      opracowanie projektów planów sieci drogowej;

8)      prowadzenie spraw związanych z zajęciem pasów drogowych dróg gminnych oraz naliczanie opłat  z tego tytułu;

9)      prowadzenie spraw związanych z lokalizacją urządzeń nie związanych z infrastrukturą drogową w pasach drogowych dróg gminnych;

10)  prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem urządzeń nie związanych z infrastrukturą drogową pasach drogowych dróg gminnych;

11)  prowadzenie spraw związanych z lokalizacją i budową zjazdów z dróg gminnych oraz naliczanie opłat  z tego tytułu;

12)  prowadzenie spraw związanych z umieszczeniem reklam w pasie drogowym dróg gminnych;

13)  prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi osób poszkodowanych na drogach gminnych;

14)  prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych;

15)  prowadzenie spraw związanych ze zbiorowym transportem publicznym;

16)  realizacja innych zadań z zakresu administracji drogowej i wykonywanie obowiązków zarządcy dróg gminnych na terenie Gminy;

17)  planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie Gminy;

18)  sporządzanie analiz, opinii ocen, prognoz potrzebnych do rozwoju gospodarczego gminy;

19)  opiniowanie projektów programów i zadań inwestycyjnych wnioskowanych przez jednostki organizacyjne gminy oraz wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu;

20)  opiniowanie i przygotowanie projektów porozumień z innymi JST lub ich jednostkami organizacyjnymi w zakresie wspólnej realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarze Gminy;

21)  prowadzenie spraw z zakresu dotacji na zadania inwestycyjne udzielane przez Gminę;

22)  współpraca z Wydziałem Planowania i Finansów dotycząca zapewnienia finansowania zadań inwestycyjnych;

23)  przygotowanie na potrzeby Skarbnika informacji potrzebnych do rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych wraz z ich aktualizacją;

24)  dokonywanie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi i uzyskiwanie wszelkich zgód i warunków technicznych potrzebnych do realizacji procesu inwestycyjnego;

25)  przygotowanie postępowań przetargowych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia                        i szczególnych warunków związanych z danym postępowaniem przetargowym;

26)  prowadzenie spraw związanych z procesem inwestycyjnym na wszystkich etapach tego procesu;

27)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji i remontów zleconych wykonawcom;

28)  prowadzenie spraw związanych z odbiorami pogwarancyjnymi inwestycji i remontów;

29)  koordynowanie właściwego rozliczenia inwestycji;

30)  udział w komisjach odbiorów zadań remontowych i inwestycyjnych

31)  prowadzenie sprawozdawczości inwestycyjnej i rozliczeń finansowych inwestycji;

32)  sporządzanie dokumentów przyjęcia środków trwałych (OT);

33)  kontrola wydatków i bieżącego zaangażowania środków finansowych w zakresie kompetencji wydziału;

34)  prowadzenie w całości spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez Gminę powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych  odpowiednio do wybranego trybu postępowania i wartości przedmiotu zamówienia, oraz poniżej wartości określonej art. 4 pkt. 8 ustawy, w zakresie określonym odrębnym regulaminem zatwierdzonym przez Burmistrza, a w szczególności:

a)      prowadzenie rejestru zamówień,

b)      organizowanie, uczestniczenie i nadzorowanie prac komisji przetargowych na każdym etapie postępowania,

c)      prowadzenie dokumentacji postępowań przetargowych;

35)  weryfikowanie dokumentów przedkładanych przez komórki organizacyjne Urzędu pod kątem ich zgodności z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych;

36)  sporządzanie i aktualizacja rocznego planu zamówień publicznych;

37)  sporządzanie sprawozdańo udzielonych zamówieniach publicznych;

38)  udzielnie pomocy gminnym jednostkom organizacyjnym w zakresie organizowanych przetargów;

39)  monitorowanie możliwości i warunków pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych do realizacji zadań Gminy oraz gromadzenie tych informacji i ich propagowanie wśród gminnych jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców;

40)  przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej, w tym:

a)    analiza projektu pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania,

b)   prowadzenie spraw związanych ze studiami wykonalności,

c)    opracowanie niezbędnych analiz i prognoz finansowych inwestycji,

d)   przygotowanie dokumentów i załączników wymaganych przy złożeniu wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów z funduszy zewnętrznych;

41)  rozliczanie zadań realizowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł;

42)  prowadzenie sprawozdawczości z realizacji zadań finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł;

43)  monitorowanie trwałości inwestycyjnej projektów unijnych;

44)  koordynowanie działań w zakresie tworzenia dokumentów strategicznych oraz monitorowanie ich realizacji;

45)  wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza.