Struktura organizacyjna

Wydział Urbanistyki
ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

Zakres działań:

1) podejmowanie czynności mających na celu przystąpienie, sporządzenie i uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

2) prowadzenie rejestru wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

3) sporządzanie nowych i aktualizacja obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

4) dokonywanie okresowej oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

5) opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich;

6) koordynowanie prac gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej w sprawach
z zakresu planowania przestrzennego;

7) ustalanie wysokościjednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

8) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

9) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

10) wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

11) wyznaczanie linii rozgraniczającej od strony miejsc publicznych dla nieruchomości objętych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

12) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy;

13) prowadzenie rejestrów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

14) wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku planu;

15) wydawanie opinii o zgodności proponowanych podziałów nieruchomości
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

16) wydawanie opinii o zgodności proponowanych podziałów nieruchomości
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które spełniają warunki, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami;

17)  prowadzenie spraw dotyczących zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy, w tym:

a) aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowego,

b) planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii
i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii,

c) nadzór nad bieżącą konserwacją oświetlenia miejsc publicznych,

d) ewidencja oświetlenia miejsc publicznych,

e) nadzór nad przygotowaniem dokumentacji związanej ze zmianą sprzedawcy
na zużycie energii elektrycznej i paliw gazowych,

f) rozliczanie faktur za eksploatację energii elektrycznej i paliwa gazowego,

g) monitorowanie zużycia energii elektrycznej, ciepła, paliw gazowych oraz wody
w obiektach użyteczności publicznej:

-   bieżący rejestr kosztów zużycia energii elektrycznej,

-   analiza i aprobata umów na dostawę ciepła, energii elektrycznej i gazu,

-   analizowanie zapotrzebowania obiektów gminnych w media w celu prawidłowego doboru taryfy i optymalnego ich zużycia,

-   analiza zużycia energii i innych mediów w placówkach gminnych,

18) prowadzenie spraw związanych ze świątecznymi dekoracjami i iluminacjami;

19) prowadzenie spraw dotyczących nadawania nazw ulicom, placom i osiedlom
oraz prowadzenie spraw dotyczących urzędowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych;

20) nadawanie numerów porządkowych nieruchomości oraz wydawanie zaświadczeń
w tym zakresie;

21) prowadzenie rejestru nazw ulic i placów;

22) prowadzenie spraw związanych z oznakowaniem miejscowości, ulic
oraz ustawieniem tablic ogłoszeniowych;

23) wykonywanie zadań gminnych wynikających z ustawy o ochronie zabytków;

24) wykonywanie zadań z zakresu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi;

25) nadzór nad działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w zakresie gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym;

26) nadzór nad przestrzeganiem przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych;

27) prowadzenie dokumentacji wynikającej z obowiązków statystycznych oraz sporządzanie sprawozdań z zakresu zadań wydziału;

28) pomoc i współdziałanie w zakresie prowadzenia spraw związanych z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości, w szczególności w zakresie bieżącego regulowania stanu prawnego nieruchomości gminnych;

29) wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza.