Struktura organizacyjna

Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej
ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz
pok.: 42
tel.: (+48) 29 777 52 56

Zakres działań:

1)   gromadzenie, porządkowanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji publicznych,
we współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnym;

2)   utrzymywanie stałych kontaktów z mediami, w tym przygotowywanie okresowych informacji dla prasy lokalnej na temat bieżącej działalności Burmistrza;

3)   redagowanie oficjalnych komunikatów i ogłoszeń oraz przygotowywanie sprostowań;

4)   aktualizowanie oraz prowadzenie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, strony internetowej Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej;

5)   prowadzenie serwisu SMS-owego Gminy;

6)   inicjowanie i prowadzenie całokształtu działań z zakresu promocji Gminy, w tym opracowywanie strategii promocji Gminy wraz z rocznymi planami finansowymi
i rzeczowymi działań promocyjnych;

7)   kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy i jej organów oraz prowadzenie działań
w zakresie promocji Gminy;

8)   prowadzenie działań w zakresie publikacji i wydawnictw promocyjno-informacyjnych;

9)   opracowywanie programów wizyt gości oraz organizacja wyjazdów przedstawicieli Gminy w celu nawiązania lub kontynuacji kontaktów partnerskich, a także współdziałanie w przygotowywaniu imprez i uroczystości okolicznościowych, patriotycznych, kulturalnych oraz sportowo – rekreacyjnych organizowanych na terenie Gminy;

10)  obsługa fotograficzna spotkań i imprez;

11)  nadzór merytoryczny nad instytucjami kultury Gminy;

12)  prowadzenie rejestru pism i spraw Burmistrza;

13)  wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza.