Harmonogram odbioru odpadów

TERMINY ODBIORU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH NA ROK 2019

 

Cała Gmina Tłuszcz została podzielona na 11 tras wywozowych.

UWAGA!

Proszę zwrócić uwagę na dzień odbioru odpadów wielkogabarytowych w niektórych trasach odbiór tych odpadów został przeniesiony na zwykłe dni tygodnia. Proszę również o zwrócenie uwagi na dzień odbioru odpadów segregowanych w niektórych trasach odbiór tych odpadów został przeniesiony na sobotę.

 

Harmonogram dla nieruchomości niezamieszkałych (działalności gospodarcze, szkoły itp.) będzie obowiązywał ten sam co dla danej miejscowości w danym rejonie dla nieruchomości zamieszkałych

 

UWAGA ZMIANY !

W HARMONOGRAMIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  OD LIPCA 2017

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI W TYM ODPADY ZIELONE
Z PIELĘGNACJI OGRODÓW na terenie całej gminy zaznaczone są kolorem zielonym z literką B i będą odbierane od kwietnia do końca października co dwa tygodnie,
a w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie.

ODPADY ZMIESZANE na terenie całej gminy zaznaczone są kolorem błękitnym
z literką Z i będą odbierane od kwietnia do końca października co dwa tygodnie,
a w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie.

ODPADY SEGREGOWANE w całej gminie Tłuszcz zaznaczone są kolorem żółtym
z literką S i będą odbierane przez cały rok raz w miesiącu.

POPIÓŁ należy zbierać oddzielnie do szarych worków. Będzie on odbierany w dniu odbioru odpadów ulegających biodegradacji nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie
w okresie od kwietnia do października, a w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż
raz na trzy tygodnie.

 

Częstotliwość odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości

 

Rodzaj odpadu

Rodzaj nieruchomości zamieszkałych

Nieruchomości niezamieszkałe

Jednorodzinne

Wielorodzinne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność”

Pozostałe  wielorodzinne

Odpady zmieszane (mokre)

co 2/3 tygodnie1

2 razy w tygodniu

1 raz w tygodniu

Zgodnie z deklaracją

Odpady segregowane (suche)

1 raz w miesiącu

1 raz w tygodniu

1 raz w tygodniu

1 raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem dla danego sektora

Odpady zielone

co 3 tygodnie2

zgodnie z harmonogramem dla danego sektora

Odpady budowlano-remontowe

1 raz w roku3

zgodnie z harmonogramem

Odpady wielkogabarytowe, meble, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

2 razy w roku4

zgodnie z harmonogramem dla danego sektora

Przeterminowane leki

w trybie ciągłym5

-------------

Zużyte baterie i akumulatory

w trybie ciągłym6

-----------

Odpady niebezpieczne tj. chemikalia, świetlówki, rozpuszczalniki itp.

w trybie ciągłym7

-----------

Popiół

1 raz w miesiącu8

zgodnie z harmonogramem dla danego sektora

.

1.      Odpady zmieszane odbierane od kwietnia do października co 2 tygodnie
w pozostałych miesiącach co 3 tygodnie.

2.      Odpady biodegradowalne  odbierane od kwietnia do października co 2 tygodnie
w pozostałych miesiącach co 3 tygodnie.

3.      Odpady te można wystawiać w dniu odbioru popiołu (jeżeli jest tobardzo mała ilość), w sytuacji gdy odpady budowlano - remontowe dla ich przekazania muszą zostać załadowane do większego pojemnika, właściciel nieruchomości może odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy wyłonionego
w drodze przetargu, który z kolei powinien dostarczyć go w terminie 48 godzin
(w ramach opłaty przysługuje 1 pojemnik o poj. 1,1m3  raz w roku) lub przekazać do punktu PSZOK

4.      Odpady zbierane w formie tak zwanej (wystawki) lub w trybie ciągłym w stałym punkcie selektywnej zbiórki utworzonym na terenie ZGKiM w Tłuszczu.

5.      Odpady zbierane w punktach zbiórki zlokalizowanych na terenie aptek.

6.      Odpady zbierane w punktach zbiórki zlokalizowanych na terenie placówek oświatowych i handlowych.

7.      Odpady zbierane w punkcie selektywnej zbiórki utworzonym na terenie  ZGKiM
w Tłuszczu.(PSZOK)

8.      Popiół odbierany w workach szarych od kwietnia do października odbierane
co 4 tygodnie w dni odbioru odpadów zielonych, w pozostałych miesiącach odbierane co 3 tygodnie m.in.w dniu odbioru odpadów zielonych.

Uwaga!!!

Firma odbierająca odpady może odmówić odbioru zadeklarowanych odpadów segregowanych w przedstawionych terminach w przypadku wykazania, że odpady te są zmieszane (w przypadku zmieszania odpadów segregowanych i zmieszanych Gmina może wezwać właściciela nieruchomości do posegregowania odpadów zgodnie ze złożoną deklaracją).

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Na terenie Gminy Tłuszcz obowiązuje Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuszcz, przyjęty Uchwałą Nr XIV.216.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 13.09.2016 r. zmieniony uchwałą nr XVIII.278.2017 Rady Miejskiej
w Tłuszczu z dnia 28 marca 2017 r. i uchwałą nr XXII.326.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 września 2017 r.

Uwaga! Zgodnie z obowiązującym regulaminem do pojemników na odpady zmieszane nie wolno wrzucać m.in. śniegu, lodu, piachu, ziemi, liści, gruzu, popiołu, przeterminowanych leków, odpadów niebezpiecznych, odpadów z działalności gospodarczej.

2. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywny sposób zbiórki odpadów zobowiązani są do segregowania
odpadów w następujący sposób:

          - worek zielony na szkło białe i kolorowe

          - worek żółty na tworzywa sztuczne, metale, papier i tekturę, opakowania wielomateriałowe

          - worek niebieskina papier

          - worek brązowyna odpady biodegradowalne

          - worek szary na zimny popiół

Pozostałe nie wysegregowane odpady należy gromadzić w pojemnikach lub workach czarnych i wystawiać
w dniu odbioru odpadów zmieszanych.

3. Wszystkie nieruchomości objęte są kontrolą dotyczącą prawidłowej segregacji odpadów.

4. Firma odbierająca odpady segregowane przekaże właścicielowi nieruchomości worki w ilości odpowiadającej ilości odebranych worków. Dodatkowe worki na segregowane odpady można  pobrać w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu w pokoju 16.

II. PSZOK

Na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Wiejskiej 56 w Tłuszczu, działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w godz.:w godz.: Wt. 11.00 – 18.00, Śr. Czw. Pt. 8.00 – 15.00, ostatnia sobota miesiąca 10.00 – 15.00. Do PSZOK-u bezpłatnie przyjmowane są segregowane odpady komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości takie jak: papier i kartony, szkło, tworzywa sztuczne, metale, drobny złom, opakowania wielomateriałowe, farby, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, lakiery, oleje, zużyte opony, stare meble, dywany, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki, żarówki zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe z zastrzeżeniem wysegregowania czystego gruzu, styropian budowlany, szkło okienne.

III. OPŁATY

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłat w terminach:

·         za I kwartał do 15 lutego danego roku, za II kwartał do 15 maja danego roku,

·         za III kwartał do 15 sierpnia danego roku, za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

Wpłaty należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego. Płatności można uiścić przez Internet lub bez prowizji
w każdym oddziale PKO BP S.A. lub wg obowiązujących taryf opłat we wszystkich placówkach pocztowych, bankowych oraz innych instytucjach finansowych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi
tj. ilości osób zamieszkujących nieruchomość należy złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W tytule opłaty przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby, na którą złożona jest deklaracja ze wskazanym adresem z dopiskiem opłata
za odpady.

 Wysokość opłat miesięcznych i kwartalnych dla nieruchomości zamieszkałych

 

Wielkość gospodarstwa

Odpady zbierane w sposób selektywny

Odpady zbierane w sposób nieselektywny

Stawka miesięczna

Opłata kwartalna

Stawka miesięczna

Opłata kwartalna

1 - osobowe

10 zł

30 zł

20 zł

60 zł

2 - osobowe

18 zł

54 zł

36 zł

108 zł

3 - osobowe

26 zł

78 zł

52 zł

156 zł

4 - osobowe

34 zł

102 zł

68 zł

204 zł

5 - osobowe

42 zł

126 zł

84 zł

252 zł

6 - osobowe

50 zł

150 zł

100 zł

300 zł

7 - osobowe

58 zł

174 zł

116 zł

348 zł

8 - osobowe

66 zł

198 zł

132 zł

396 zł

9 - osobowe

74 zł

222 zł

148  zł

444 zł

10-osobowe

82 zł

246 zł

164 zł

492 zł

11-osobowe

90 zł 270 zł 180 zł 540 zł

Domki letniskowe itp.

Opłata roczna – 140 zł

Opłata roczna  - 210 zł

 

Wysokość opłat miesięcznych i kwartalnych dla nieruchomości niezamieszkałych (działalność gospodarcza, instytucje)

Wielkość  pojemnika

Odpady zbierane w sposób selektywny

Odpady zbierane w sposób nieselektywny

Opłata miesięczna

Opłata kwartalna

Opłata miesięczna

Opłata kwartalna

110-120 l

18 zł

54 zł

36 zł

108 zł

240 l

28 zł

84 zł

56 zł

168 zł

360 l

38 zł

114 zł

76 zł

228 zł

1 100 l

120 zł

360 zł

240 zł

720 zł

<1 100 l

0,12 zł za 1 litr

0,24 zł za 1 litr

 

IV. KONTAKT

W przypadku nieodebrania odpadów w wyznaczonym terminie należy bezpośrednio kontaktować się pod numerem telefonu

Tel. 609112989, e mail: tluszcz@partner-apelski.pl

 

W przypadku uwag lub pytań prosimy o kontakt:

Urząd Miejski w Tłuszczu Wydział Ochrony Środowiska, ul. Warszawska 10, 05 – 240 Tłuszcz pokój 16, tel. 29 777 52 61

e-mail: s.bialek@tluszcz.pl, p.ordyniak@tluszcz.pl, k.fiedorczuk@tluszcz.pl