Harmonogram odbioru odpadów

TERMINY ODBIORU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH NA ROK 2021

 

Cała Gmina Tłuszcz została podzielona na 11 tras wywozowych.

Harmonogram dla nieruchomości niezamieszkałych (działalności gospodarcze, szkoły itp.) będzie obowiązywał ten sam co dla danej miejscowości w danym rejonie dla nieruchomości zamieszkałych

 

UWAGA ZMIANY !

W HARMONOGRAMIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  OD LIPCA 2017

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI W TYM ODPADY ZIELONE
Z PIELĘGNACJI OGRODÓW na terenie całej gminy zaznaczone są kolorem zielonym z literką B i będą odbierane od kwietnia do końca października co dwa tygodnie,
a w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie.

ODPADY ZMIESZANE na terenie całej gminy zaznaczone są kolorem błękitnym
z literką Z i będą odbierane od kwietnia do końca października co dwa tygodnie,
a w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie.

ODPADY SEGREGOWANE w całej gminie Tłuszcz zaznaczone są kolorem żółtym
z literką S i będą odbierane przez cały rok raz w miesiącu.

POPIÓŁ należy zbierać oddzielnie do szarych worków. Będzie on odbierany w dniu odbioru odpadów ulegających biodegradacji nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie
w okresie od kwietnia do października, a w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż
raz na trzy tygodnie.

 

Częstotliwość odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości

 

Rodzaj odpadu

Rodzaj nieruchomości zamieszkałych

Nieruchomości niezamieszkałe

Jednorodzinne

Wielorodzinne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność”

Pozostałe  wielorodzinne

Odpady zmieszane (mokre)

co 2/3 tygodnie1

2 razy w tygodniu

1 raz w tygodniu

Zgodnie z deklaracją

Odpady segregowane (suche)

1 raz w miesiącu

1 raz w tygodniu

1 raz w tygodniu

1 raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem dla danego sektora

Odpady zielone

co 3 tygodnie2

zgodnie z harmonogramem dla danego sektora

Odpady budowlano-remontowe

1 raz w roku3

zgodnie z harmonogramem

Odpady wielkogabarytowe, meble, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

1 raz w roku4 (okres jesienny)

zgodnie z harmonogramem dla danego sektora

Przeterminowane leki

w trybie ciągłym5

-------------

Zużyte baterie i akumulatory

w trybie ciągłym6

-----------

Odpady niebezpieczne tj. chemikalia, świetlówki, rozpuszczalniki itp.

w trybie ciągłym7

-----------

Popiół

1 raz w miesiącu8

zgodnie z harmonogramem dla danego sektora

.

1.      Odpady zmieszane odbierane od kwietnia do października co 2 tygodnie
w pozostałych miesiącach co 3 tygodnie.

2.      Odpady biodegradowalne  odbierane od kwietnia do października co 2 tygodnie
w pozostałych miesiącach co 3 tygodnie.

3.      Odpady te można wystawiać w dniu odbioru popiołu (jeżeli jest to bardzo mała ilość), w sytuacji gdy odpady budowlano - remontowe dla ich przekazania muszą zostać załadowane do większego pojemnika, właściciel nieruchomości może odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy wyłonionego
w drodze przetargu, który z kolei powinien dostarczyć go w terminie 48 godzin
(w ramach opłaty przysługuje 1 pojemnik o poj. 1,1m3  raz w roku) lub przekazać do punktu PSZOK

4.      Odpady zbierane w formie tak zwanej (wystawki) lub w trybie ciągłym w stałym punkcie selektywnej zbiórki utworzonym na terenie ZGKiM w Tłuszczu.

5.      Odpady zbierane w punktach zbiórki zlokalizowanych na terenie aptek.

6.      Odpady zbierane w punktach zbiórki zlokalizowanych na terenie placówek oświatowych i handlowych.

7.      Odpady zbierane w punkcie selektywnej zbiórki utworzonym na terenie  ZGKiM
w Tłuszczu.(PSZOK)

8.      Popiół odbierany w workach szarych od kwietnia do października odbierane
co 4 tygodnie w dni odbioru odpadów zielonych, w pozostałych miesiącach odbierane co 3 tygodnie m.in.w dniu odbioru odpadów zielonych.

Uwaga!!!

Firma odbierająca odpady może odmówić odbioru zadeklarowanych odpadów segregowanych w przedstawionych terminach w przypadku wykazania, że odpady te są zmieszane (w przypadku zmieszania odpadów segregowanych i zmieszanych Gmina może wezwać właściciela nieruchomości do posegregowania odpadów zgodnie ze złożoną deklaracją).

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Na terenie Gminy Tłuszcz obowiązuje Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuszcz, przyjęty Uchwałą Nr XII.197.2020 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 08.12.2020 r.

Uwaga! Zgodnie z obowiązującym regulaminem do pojemników na odpady zmieszane nie wolno wrzucać m.in. śniegu, lodu, piachu, ziemi, odpadów biodegradowalnych, gruzu, popiołu, przeterminowanych leków, odpadów niebezpiecznych, odpadów z działalności gospodarczej.

2. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywny sposób zbiórki odpadów zobowiązani są do segregowania
odpadów w następujący sposób:

          - worek zielony na szkło białe i kolorowe

          - worek żółty na tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe

          - worek niebieski na papier i tekturę

          - worek brązowy na odpady biodegradowalne

          - worek szary na zimny popiół

Pozostałe nie wysegregowane odpady należy gromadzić w pojemnikach lub workach czarnych i wystawiać
w dniu odbioru odpadów zmieszanych.

3. Wszystkie nieruchomości objęte są kontrolą dotyczącą prawidłowej segregacji odpadów.

4. Firma odbierająca odpady segregowane przekaże właścicielowi nieruchomości worki w ilości odpowiadającej ilości odebranych worków. Dodatkowe worki na segregowane odpady można  pobrać w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu w pokoju 16.

II. PSZOK

Na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Wiejskiej 56 w Tłuszczu, działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w godz.:Wt. – 9.00 – 18.00, Czw. – 9.00 – 18.00, druga i ostatnia sobota miesiąca – 8.00 – 14.00 Do PSZOK-u bezpłatnie przyjmowane są segregowane odpady komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości takie jak: papier i kartony, szkło opakowaniowe (słoiki butelki), tworzywa sztuczne, metale, drobny złom, opakowania wielomateriałowe, farby, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, lakiery, oleje, zużyte opony 8 sztuk na rok, stare meble, dywany, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki, żarówki zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe z zastrzeżeniem wysegregowania czystego gruzu, styropian budowlany.

 III. KONTAKT

W przypadku nieodebrania odpadów w wyznaczonym terminie należy bezpośrednio kontaktować się pod numerem   telefonu 609 112 989, e mail: biuro@jurant.pl

 

W przypadku uwag lub pytań prosimy o kontakt:

Urząd Miejski w Tłuszczu Wydział Ochrony Środowiska, ul. Warszawska 10, 05 – 240 Tłuszcz pokój 16, tel. 29 777 52 61

e-mail: s.bialek@tluszcz.pl, a.jurek@tluszcz.pl