Jednostki organizacyjne

Zespół Szkół w Jasienicy
ul. Szkolna 8, 05-240 Jasienica
tel.: (+48) 29 757 31 13
fax: (+48) 29 757 31 13
e-mail: zsjasienica@wp.pl
www: http://zsjasienica.pl
dyrektor: mgr Agnieszka Walaśkiewicz

Nasza szkoła powstała w 1917 r. i znajdowała się w miejscu gdzie dzisiaj stoi kamień z tablicą upamiętniającą. Rok 1923 to data powstania pierwszego budynku szkoły, który był wykonany z drewna.  Natomiast w roku 1956 rozpoczęto  budowę nowej murowanej szkoły podstawowej.Gimnazjum powstało  dopiero w 1999 roku.

W 2006 rozpoczęto  prace budowlane nowego budynku gimnazjum.                

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum od 2006 roku należą do Zespołu Szkół 

Od września 2007 r. z inicjatywy pani dyrektor Elżbiety Sobiesiak i władz  gminnych w Jasienicy powstało przedszkole.

W zapisie statutowym jest to szkoła z oddziałami przedszkolnymi. Oddziały te mieszczą się w tym samym budynku. Budynek szkolny składa się z dwóch części ze starego budynku, w którym mieszczą się sale lekcyjne Szkoły Podstawowej oraz nowego, mieszczącego Gimnazjum. Szkoła posiada tereny, budynki i pomieszczenia, a także wyposażenie i materiały, odpowiednie do właściwego przebiegu procesu kształcenia. Szkoła czyni starania, aby warunki uczenia się były jeszcze bardziej atrakcyjne w związku z tym trwa budowa nowego budynku dla Gimnazjum. Szkoła podejmuje działania zapobiegające zjawiskom przemocy i agresji, dba o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.Jest placówką przyjazną uczniom, bardzo dobrze przystosowaną do spełniania potrzeb edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Dąży do zaspokajania oczekiwań dzieci i rodziców oraz sprzyja indywidualnemu rozwojowi nauczycieli. Uczniowie wszechstronnie rozwijają się dzięki nowoczesnej bazie dydaktycznej, pracowni komputerowej, pracowni multimedialnej, pod okiem wykształconej, otwartej, ciągle doskonalącej się kadry pedagogicznej.

więcej na www.zsjasienica.pl