Ważniejsze inwestycje zrealizowane w 2011r.


 • BUDOWA WODOCIĄGU CHRZĘSNE-ZALESIE

Wykonano sieć wodociągową wraz z hydrantami w ulicach: Sulejowskiej i Kasztelańskiej o łącznej długości 286,60 mb.

Koszt: 79 732,80 zł


 • BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW WSI JARZĘBIA ŁĄKA I POSTOLISKA

Wykonano sieć wodociągową o łącznej długości 10 831 mb.

Koszt: 2 914 422,79 zł (dofinansowanie z PROW w kwocie 1 707 014,10 zł)


 • WYKONANIE ODWODNIENIA DROGI POWIATOWEJ NR 4325W W MIEJSCOWOŚCI POSTOLISKA

Odmulenie rowu drogowego na docinku ok. 800 mb wraz z wymianą przepustów pod zjazdami.

Koszt: 21 900,15 zł


 • WZMOCNIENIE POBOCZA DROGI GMINNEJ UL. ZJAZDOWA W TŁUSZCZU

Budowa chodnika na ulicy zjazdowej w Tłuszczu – ok. 300 mb

Koszt: 77 063,85 zł


 • ASFALTOWANIE UL. WIDOK W CHRZĘSNEM

Zadanie inwestycyjne kontynuowane z 2010 r. Wykonano nakładkę bitumiczną jezdni w krawężnikach betonowych.

Koszt: 70 643,29 zł

  


 • BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY NADRZECZNEJ W TŁUSZCZU

Wykonano chodnik po stronie północnej ul. Nadrzecznej na długości około 300 mb.

Koszt: 58 710,36 zł

  


 • BUDOWA PARKINGU W TŁUSZCZU

Wykonano utwardzenie terenu o powierzchni około 3 500 m2

Koszt: 210 674,40 zł

  


 • ZAKUP NADWOZIA POŻARNICZEGO DLA PODWOZIA SAMOCHODU JELCZ OSP TŁUSZCZ

Zadanie z 2010 r. wykonane przez Wykonawcę po terminie zawartym w umowie, odbiór nastąpił w styczniu 2011 r.

Koszt: 64 999,99 zł


 • ZAKUP MOTOPOMPY I PIŁY DO BETONU I STALI DLA OSP DZIĘCIOŁY

Koszt: 9 000,00 zł (zakup współfinansowany z dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w kwocie 7 000,00 zł)


 • ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA OSP MIĄSE

Koszt: 43 500,00 zł


 • LIKWIDACJA FUNDAMENTÓW HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU ORAZ ROZBIÓRKA POZOSTAŁOŚCI BOISKA SPORTOWEGO

Zlikwidowano fundamenty wybudowane w 2006 r. bez pozwoleń na budowę.

Koszt: 48 769,70 zł


 • WYKONANIE PROJEKTU HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU

Zakupiono projekt gotowy (typowy) hali widowiskowo-sportowej o wymiarach 36x44 m

Koszt: 26 752,50 zł

  


 • ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY NA PRZEDSZKOLE W ZESPOLE SZKÓŁ W MIĄSEM

Wykonano przebudowę części istniejącego budynku wraz z rozbudową o łącznej powierzchni użytkowej 66,65 m2. Przedszkole funkcjonuje.

Koszt: 67 403,69 zł


 • ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ FRAGMENTU BUDYNKU SZKOŁY DLA POTRZEB BLOKU ŻYWIENIOWEGO PRZEDSZKOLA W MOKREJ WSI

Wykonano remont kuchni w istniejącym budynku. Remont objął przebudowę instalacji wewnętrznych, wykonanie nowych ścianek działowych, wykonanie instalacji wentylacyjnej  mechanicznej, wykonanie nowych okładzin ściennych i posadzek.

Koszt: 158 055,00 zł (współfinansowane ze środków zewnętrznych)


 • WYKONANIE KOSZTORYSU I PROJEKTU BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE W JASIENICY

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Inwestycja ujęta w planie inwestycyjnym na rok 2012.

Koszt: 7 000,00 zł


 • ZAKUP WYPOSAŻENIA KUCHNI W ZESPOLE SZKÓŁ W JASIENICY

Koszt: 112 370,72 zł (współfinansowane ze środków zewnętrznych)


 • BUDOWA GIMNAZJUM W JASIENICY

Wykonano aktualizację kosztorysów. Wykonano projekt instalacji gazowej, elewację budynku, instalację gazową oraz etap I robót wykończeniowych, obejmujący wykonanie tynków wewnętrznych i podkładów pod posadzki, montaż grzejników na parterze i piętrze budynku, zainstalowano windę.

Koszt: 917 135,54 zł

  


 • ZAKUP SPRZĘTU NAGŁASNIAJĄCEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W JASIENICY

Zakupiono zestaw i aparaturę nagłośnieniową.

Koszt: 10 818,00 zł


 • ZAKUP TABLICY INTERAKTYWNEJ DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W JASINICY

Zakupiono zestaw multimedialny.

Koszt: 9 814,99 zł


 • ZAKUP TABLIC INTERAKTYWNYCH W RAMACH PROJEKTU „WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECKA – DROGĄ DO SUKCESU GMINY TŁUSZCZ”

Zakupiono tablicę interaktywną dla Szkoły Podstawowej w Tłuszczu.

Koszt: 8 500,00 zł


 • REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W WÓLCE KOZŁOWSKIEJ

Inwestycja zakończona w 2011 r. Cały zakres prac obejmował m.in.: ukształtowanie bryły składowiska i wykonanie warstwy biologicznej czynnej, wykonanie instalacji odgazowania składowiska, rekonstrukcja rowów odwadniających, wykonanie warstwy izolacyjnej wierzchowiny z gliny, wykonanie wewnętrznej drogi eksploatacyjnej, wprowadzenie zabudowy biologicznej: roślinność niska i wysoka. Dodatkowo: nadzór inwestorski, projekt zamienny, tablice informacyjne o dofinansowaniu inwestycji przez NFOŚiGW.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 1 120 917,69 zł

  


 • BUDOWA WODOCIĄGU I KANALIZACJI W OSIEDLACH KOLEJOWA, CENTRUM

Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Wykonano sieć wodociągową. Etap I: ulice Zaściankowa i Kasprowicza, Etap II: ulice Kościuszki, Grzelaka i Warszawska. Łączna długość sieci to 1 719,50 mb. Wniesiono jednorazową opłatę dla PKP z tytułu trwałego zajęcia gruntu w pasie kolejowym (odcinek w ul. Warszawskiej).

Koszt: 506 974,33 zł


 • BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W OSIEDLU DŁUGA W TŁUSZCZU

Wykonano dokumentację projektową kanalizacji deszczowej. Sieć długości 671 mb wraz z przyłączami do wpustów.

Koszt: 25 010,00 zł


 • BUDOWA OŚWIETLENIA UL. AKSAMITNA W POSTOLISKACH

Wykonano montaż 2 lamp wraz z przewodem długości 50 mb.

Koszt: 6 000,00 zł

  


 • BUDOWA NOWYCH ODCINKÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Wykonano: linię oświetlenia w Szymanówku ( 4 lampy, 7 słupów, długość linii 346 mb); linię oświetlenia w Brzezinowie (5 lamp, 5 słupów, długość linii 220 mb); montaż 1 lampy w Tłuszczu przy ul. Przemysłowej; montaż 7 lamp wraz z przewodem długości50 mb w Szymanówku; montaż 1 lampy wraz z przewodem długości 300 mb w Rudnikach; montaż 7 lamp wraz z przewodem długości 100 mb w Jaźwiu; montaż 1 lampy w Łysobykach. Zlecono wykonanie projektu linii oświetleniowej ul. Widok w Chrzęsnem.

Koszt: 69 729,00 zł


 • OZNACZENIE SZLAKU ROWEROWEGO ORAZ BUDOWA MIEJSCA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA KOZŁOWSKA GMINA TŁUSZCZ

Wykonano plac zabaw dla dzieci wraz z odpowiednim oznaczeniem informacyjnym.

Koszt: 44 647,35 zł

  


 • ZAKUP SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO NA BOISKO WIELOFUNKCYJNE W TŁUSZCZU

Wykonano instalację wraz z montażem i uruchomieniem nagłośnienia.

Koszt: 13 000,00 zł


 • BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI STRYJKI, GMINA TŁUSZCZ

Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej i wymiarach 20x40 m

Koszt: 237 946,18 zł (Dofinansowanie: 145 113,00 zł z funduszu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)

  


 • WYKONANIE PIŁKOCHWYTÓW I WJAZDU NA BOISKU W STRYJKACH

Wykonano piłkochwyty wokół płyty boiska. Wykonano podjazd do boiska.

Koszt: 65 878,80 zł

  


Ponadto:

Remonty cząstkowe dróg gminnych: ok. 1 100 m2  za około 110 000 zł

Poprawa przejezdności dróg gminnych: ok. 720 000 zł