Ważniejsze inwestycje zrealizowane w 2012r.


 • BUDOWA WODOCIĄGU W UL. 11 LISTOPADA I PRZEŁĄCZENIE ISTNIEJĄCEGO PRZYŁĄCZA W UL. STAROWIEJSKIEJ W POSTOLISKACH

Koszt: 23 641,92 zł


 • PROJEKT I BUDOWA CHODNIKA WE WSI DZIĘCIOŁY, GMINA TŁUSZCZ

Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Wołomińskim.

Koszt: 50 000,00 zł

  

 
 


 • OCHRONA TERENÓW ZURBANIZAOWANYCH PRZED WODAMI PODSIĄKOWYMI I OPADOWYMI POPRZEZ MODERNIZACJĘ PRZEPUSTÓW W CIĄGU DRÓG GMINNYCH W TŁUSZCZU

Remont przepustów w ciągu dróg gminnych ulic Odrowąża oraz Łąkowej na osiedlu Słoneczna w Tłuszczu.

Koszt: 82 979,29 zł (Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – ok. 50 000 zł)

  


 • UTWARDZENIE TERENU DZIAŁEK GMINNYCH  PRZY UL. DŁUGIEJ W TŁUSZCZU

Koszt: 32 026,00 zł   


 • PROJEKT ROZBUDOWY ULICY KOŚCIELNEJ I PRZELOTOWEJ W TŁUSZCZU

Uzyskano decyzję ZRID, wykonano.

Koszt: 52 574,00 zł


 • BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. MAZOWIECKIEJ W TŁUSZCZU

Wybudowano ok. 600 mb chodnika

Koszt: 109 619,81 zł

  


 • PRZEBUDOWA ULIC: KWIATOWA, PRZYZAKŁADOWA, MAJOWA, RÓŻANA, POPRZECZNA I SŁOWACKIEGO W TŁUSZCZU

Wykonano niezbędną dokumentację projektową.

Koszt: 30 012,00 zł

 
 


 • BUDOWA ULIC WESOŁEJ I SADOWEJ W JASIENICY

Uzyskano pozwolenie na budowę oraz wykonano część robót zgodnie z zaangażowaniem finansowym.

Koszt: 68 170,15 zł


 • PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY STAROWIEJSKIEJ I AKSAMITNEJ WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA NA UL. STAROWIEJSKIEJ W POSTOLISKACH

Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

Koszt: 25 707,00 zł

 
 


 • MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 430907W OŁDAKI-STRYJKI

Wykonano 2 warstwy kruszywa betonowego. ok. 800 mb

Koszt: 63 467,40 zł (Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – ok. 40 000 zł)


 • BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. IRYSOWEJ W DZIĘCIOŁACH

Koszt: 19 890,95 zł

  


 • BUDOWA CHODNIKA OD SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ W WÓLCE KOZŁOWSKIEJ W KIERUNKU DĘBINEK

Wykonano ok. 250 mb chodnika

Koszt: 45 960,18 zł

  


 • BUDOWA PARKINGU W POSTOLISKACH PRZY UL. SPORTOWEJ

Ustawiono krawężniki, wykonano podbudowę pod kostkę betonową.

Koszt: 9 950,00 zł

  


 • SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ CHODNIKA WE WSI JADWININ

Koszt: 7 525,13 zł


 • ZAKUP I POSTAWIENIE WIATY PRZYSTANKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI STRYJKI

Koszt: 4 500,00 zł

  


 • ZAKUP I POSTAWIENIE WIATY PRZYSTANKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JAŹWIE

Koszt: 4 500,00 zł

  


 • ZAKUP I POSTAWIENIE WIATY PRZYSTANKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPANEK

Koszt: 4 428,00


 • DOTACJA CELOWA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W TŁUSZCZU NA CELE INWESTYCYJNE

Przekazano dotację na zakup przyczepy ciężarowej POM-ŚREM

Koszt: 12 500,00 zł


 • USŁUGI PUBLICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ GMINĘ TŁUSZCZ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ KATALIZATOREM ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO REGIONU

Wykonano modernizację sieci LAN, zaadaptowano pomieszczenie na potrzeby serwerowni i pomieszczenia techniczne wraz z wyposażeniem, zakupiono: serwer, zaporę sieciową klasy UTM, dwa przełączniki 48 i 24 portowe warstwy 3, 10 zestawów komputerowych, 4 komputery mobilne, 2 drukarki laserowe, 2 skanery, komputer przystosowany dla osób niepełnosprawnych, urządzenie wielofunkcyjnego, kolorowe, sieciowe A3, aplikacje do USC, system GeoMap na dwa stanowiska, podpis elektroniczny dla 50 osób, wdrożono elektroniczny obieg dokumentów z platformą sprzętową wraz z EBOI i BIP-em, oraz zbudowano nowy serwis WWW.

Koszt: 412 998,21 zł


 • Z CYFROWEJ PUSTYNI DO CYFROWEJ DOLINY

Zakupiono symetryczne łącze internetowe; serwer WWW, FTP; uruchomiono 4 punkty HotSpot; 3 PIAPY; centrale telefoniczne; uruchomiono telefonię VoIP, zakupiono 31 komputerów oraz 18 urządzeń wielofunkcyjnych dla świetlic, bibliotek i OSP; zakupiono 43 laptopy i podpis elektroniczny dla radnych i sołtysów; zakupiono 3 licencje na aplikacje MAK dla Biblioteki Publicznej w Tłuszczu.

Koszt: 337 968,10 zł


 • MODERNIZACJA DACHU OSP TŁUSZCZ

Projekt współfinansowany przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

Koszt: 17 329,22 zł


 • MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ STUDNI DO POBIERANIA WODY (W JASIENICY) PRZEZ JEDNOSTKI OSP DO CELÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

Dotacja z Urzędu Miejskiego w Tłuszczu dla OSP

Koszt: 10 000,00 zł


 • ZAKUP MOTOPOMPY DLA OSP MIĄSE

Zakup motopompy szlamowej marki Honda typu WT-30X.

Koszt: 6 100,00 zł (zakup współfinansowany w kwocie 3 000,00 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego)


 • ZAKUP DRABINY POŻARNICZEJ TYPU PROTEKTA DLA OSP JASIENICA

Koszt: 6 026,40 zł


 • WYKONANIE PROJEKTU NA MODERNIZACJĘ ISTNIEJĄCEJ STRAŻNICY I ROZBUDOWA PODDASZA W OSP CHRZĘSNE

Dotacja z Gminy Tłuszcz dla OSP.

Koszt: 18 500,00 zł


 • WYKONANIE PROJEKTU HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU

Projekt został zrealizowany. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

Koszt: 58 794,00 zł


 • ZAKUP PIECA OLEJOWEGO CO DO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KOZŁACH

Koszt: 18 000,00 zł


 • BUDOWA GIMNAZJUM W JASIENICY

W ramach zadania wykonano roboty wykończeniowe, instalację elektryczną i teletechniczną, ujęcie wody, wentylację grawitacyjną w kuchni, inne roboty towarzyszące. Wykonano również usługi geodezyjne, nadzory inwestorskie i autorskie, operaty rzeczoznawcy  ds. PPOŻ, aktualizację kosztorysów. Poniesiono koszty paliwa do nagrzewnic, wniesiono opłaty administracyjne. Obiekt został docelowo zasilony w gaz ziemny i energię elektryczną. Uruchomiono instalacje wewnętrzne. Funkcjonuje nowa kuchnia i stołówka.

Koszt: 835 031,42 zł


 • ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ O FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA W POSTOLISKACH

Wykonano fundamenty pod budynek przedszkola.

Koszt: 152 942,04 zł


 • ZAKUP SAMOCHODU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY TŁUSZCZ

Zakupiono samochód: Volkswagen T5 Caravelle Trendline 3.400 2.0 TDI 103 kW 6-G

Koszt: 135 554,00 zł (Połowa środków, tj. 67 777,00 zł, pochodzi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)


 • PROJEKT I WYKONANIE KANALIZACJI PRZY ULICY NOWOSADOWEJ W TŁUSZCZU

Projekt zrealizowany. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Wybudowano odcinek sieci kanalizacyjnej długości 67 m

Koszt: 37 201,17 zł


 • WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY ULICY WESOŁOWSKIEGO W MOKREJ WSI

Zadanie zrealizowane. Inwestycja 2012/2013

Koszt: 67 687,03 zł


 • BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO WE WSI RUDNIKI

Koszt: 13 852,52 zł


 • MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI NA TERENACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Koszt: 20 000,00 zł

  


 • MODERNIZACJA OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO W TŁUSZCZU

W ramach zadania wykonano: plac zabaw z siłownią zewnętrzną, plac zabaw dla dzieci, nawierzchnie placów i ogrodzenie, zakupiono ławki i kosze.

Koszt: 99 225,39 zł

  


 • BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI W JARZĘBIEJ ŁĄCE

Koszt: 24 999,35 zł

  


 • BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI W CHRZĘSNEM

Koszt: 21 400,00 zł

  


 • BUDOWA PLACU ZABAW I BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ WE WSI PÓLKO

W ramach zadania wykonano plac zabaw dla dzieci.

Koszt: 7 380,00 zł

  


 • ZAKUP ALTANY Z ŁAWKAMI NA PLAC ZABAW W WÓLCE KOZŁOWSKIEJ

Koszt: 6 000,00 zł


 • DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW DLA DZIECI W KOZŁACH I RYSIU

Koszt: 9 940,00 zł

  


 • ZAKUP MATERIAŁÓW ORAZ WYKONANIE FUNDAMENTÓW POD BUDYNEK WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MIĄSEM

Koszt: 84 105,39 zł

  


 • BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W JASIENICY

Koszt całkowity inwestycji: 411 410,65 zł (dofinansowanie z funduszu PROW w kwocie 267 584,00 zł)

  


Ponadto:

Remonty cząstkowe dróg gminnych: ok. 1 300 m2 za około 140 000 zł

Poprawa przejezdności dróg gminnych: ok. 400 000 zł