Burmistrz

Paweł Marcin Bednarczyk
stanowisko: Burmistrz
tel.: 29 757 30 16

Przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 12:00-18:00).

Zadania i kompetencje Burmistrza (wg. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tłuszczu)
 

1) organizowanie i kierowanie pracą Urzędu;

2) sprawowanie nadzoru nad organizacją i funkcjonowaniem Urzędu;

3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników;

4) reprezentowanie Gminy na zewnątrz;

5) nadzorowanie gospodarki finansowej Gminy, ogłaszanie uchwały budżetowej
i sprawozdania z jej wykonania;

6) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

7) przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał podejmowanych przez Radę;

8) przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków;

9) udzielanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych;

10) kierowanie wykonywaniem zadań z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego oraz zadań wynikających z pełnienia funkcji szefa obrony cywilnej;

11) wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach należących do kompetencji Burmistrza.

 

   Urodziłem się 22 grudnia 1977 roku w Łochowie. Od dziecka mieszkam w Tłuszczu, który jest mi bardzo bliski. Tu stawiałem swoje pierwsze kroki na drodze edukacyjnej, uczęszczając do przedszkola i szkoły podstawowej, tu mam swoich znajomych i bliskich i tu wreszcie założyłem rodzinę, jestem szczęśliwym mężem Agaty. To właśnie Tłuszcz uznaliśmy za wspaniałe miejsce do zamieszkania i tu pobudowaliśmy dom . Zależy mi na tym, aby gmina Tłuszcz była przyjaznym miejscem, a mieszkańcom żyło się tu dobrze, dlatego też podjąłem współpracę ze Stowarzyszeniem „Normalna Gmina”, a w późniejszym czasie decyzję o kandydowaniu na burmistrza Tłuszcza.

Uważam, że moje doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie dają gwarancję dobrze zarządzanej gminy nastawionej na rozwój. W 1997 r. rozpocząłem pracę w Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym S.A. w Warszawie oraz studia geodezyjne na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie później przekształconą w Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. W latach 2001-2002 pracowałem w Kancelarii Geodezyjnej "ALMAP" Sp.j. w Warszawie. Od 2003 r. kontynuowałem naukę w Olsztynie na magisterskich studiach uzupełniających na kierunku gospodarka przestrzenna w zakresie gospodarka przestrzenna.

W latach 2003-2007 byłem pracownikiem Urzędu Miejskiego w Łochowie. W 2007 r. ukończyłem studia podyplomowe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w zakresie wyceny nieruchomości. Od 2008 r. pacowałem w Urzędzie Gminy w Klembowie na stanowisku kierownika referatu ds. Inwestycji i Rozwoju Gminy. W 2010 r. ukończyłem studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie w zakresie charakterystyki energetycznej budynku. Jak Państwo widzą przechodziłem przez różne stopnie kariery, przez co znam urząd od tzw. „podszewki”, ponadto mam doświadczenie w kierowaniu zespołem, co daje możliwość sprawnego zarządzania gminą.

Jestem osobą odpowiedzialną, kreatywną i aktywną, która jednak stawia sobie realne cele i konsekwentnie dąży do ich zrealizowania. Takiej właśnie osoby potrzebuje nasza gmina.