Zastępca Burmistrza

Waldemar Banaszek
stanowisko: Zastępca Burmistrza
tel.: 29 757 30 16

Przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 12:00-18:00.

Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza;

2) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza;

3) składanie oświadczeń woli w imieniu  Gminy w zakresie udzielonych pełnomocnictw;

4) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków;

5) reprezentowanie Gminy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem;

6) współdziałanie z Radą, Burmistrzem, Sekretarzem, Skarbnikiem, a także komórkami organizacyjnymi Urzędu;

7) wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza.