Sekretarz Gminy

Tomasz Jusiński
stanowisko: Sekretarz Gminy
tel.: 29 75 73 334

Przyjmuje interesantów w godzinach pracy Urzędu.

Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, zwłaszcza w zakresie:

1) nadzór nad zapewnieniem warunków organizacyjnych i technicznych sprawnego funkcjonowania Urzędu;

2) realizowanie zadań Urzędu oraz tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;

3) organizowanie i planowanie pracy Urzędu, nadzór nad jego działalnością,
z uwzględnieniem dbałości o właściwą obsługę interesantów, sprawny obieg dokumentów oraz załatwianie skarg i wniosków;

4) wdrażanie nowoczesnych metod organizacji;

5) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami Urzędu;

6) ustalanie i monitorowanie realizacji procedur kontroli wewnętrznej Urzędu,
w szczególności w zakresie:

a) przestrzegania zasad terminowości i zgodności z prawem postępowania administracyjnego,

b) przestrzegania regulaminów, zarządzeń oraz poleceń służbowych,

c) realizacji wniosków z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych;

7)  nadzór nad przygotowywaniem i obsługą pracy Burmistrza;

8)  przyjmowanie ustnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawców;

9) prowadzenie spraw z zakresu oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych;

10) nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady oraz ich realizacją;

11) nadzór, we współpracy ze Skarbnikiem, nad racjonalnym gospodarowaniem środkami rzeczowymi Urzędu;

12) nadzór nad funkcjonowaniem środków łączności, systemu informatycznego Urzędu oraz jego ochrony;

13) nadzór nad prowadzoną w Urzędzie działalnością archiwalną;

14) zapewnienie prawidłowego przebiegu wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, wyborów Sejmu i Senatu, wyborów Prezydenta RP, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz referendów ogólnokrajowych i lokalnych;

15) zapewnienie prawidłowego publikowania aktów prawa  miejscowego;

16) koordynowanie przygotowywania odpowiedzi na: skargi, listy, wnioski mieszkańców oraz interpelacje radnych;

17) nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej i organizowaniem egzaminów dla pracowników urzędu;

18) pełnienie funkcjiPełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych;

19) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.

Ponadto Sekretarz odpowiedzialny jest za:

  1. prawidłowy przebieg wyborów samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich oraz referendów ogólnokrajowych i gminnych,
  2. koordynowanie odpowiedzi na skargi, listy, wnioski mieszkańców oraz interpelacji radnych.