Skarbnik Gminy

Halina Kusak
stanowisko: Skarbnik Gminy

1)        prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegającymi zwłaszcza na:

a)        organizowaniu, sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu
i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

- właściwy przebieg operacji gospodarczych,

- ochronę mienia będącego w posiadaniu Gminy,

- sporządzanie sprawozdawczości finansowej;

b)        bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości w sposób umożliwiający:

- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,

- terminowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,

- prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;

2)        nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne;

3)        sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem terminów przeprowadzania inwentaryzacji, zgodnie z przepisami prawa;

4)        prowadzenie gospodarki finansowej polegające zwłaszcza na: wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji, zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Gminę, przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;

5)        analizowanie wykorzystania środków z budżetu Gminy, polegająca zwłaszcza na: wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonowania gospodarki finansowej w zakresie powierzonych Skarbnikowi obowiązków, wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych oraz ich zmian, następczej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań;

6)        kierowanie pracą Wydziału Planowania i Finansów oraz podległych pracowników;

7)        opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;

8)        wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonania budżetu oraz jego zmiany;

9)        opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz;

10)    opracowywanie projektów budżetu Gminy, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie terminów;

11)    opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Gminy;

12)    kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;

13)    parafowanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawach dotyczących gospodarki finansowej;

14)    nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi Gminy, a w szczególności
nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;

15)    wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza;

16)    wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.