Ważniejsze inwestycje zrealizowane w 2013r.

1.PRZEBUDOWA ULIC: KWIATOWA, PRZYZAKŁADOWA, POPRZECZNA I SŁOWACKIEGO W TŁUSZCZU

Wykonano przebudowę ulic Kwiatowej, Majowej i Różanej w Tłuszczu.

Koszt: 839 631,20 zł

2. BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KRASZEWSKIEGO W TŁUSZCZU

Koszt: 51 510,63 zł

  

3. BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. MAZOWIECKIEJ W TŁUSZCZU

Wykonano drugi etap robót budowy chodnika na ulicy Mazowieckiej.

Koszt: 93 426,80 zł

  

4. DOTACJA CELOWA NA BUDOWĘ I CZĘSCIOWE WYPOSAŻENIE PUNKTU SELEKTYWNIE ZEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) NA TERENIE ZAKŁADU

Koszt: 163 600,00 zł

 

5. ZAKUP SAMOCHODU DLA OSP TŁUSZCZ

Koszt: 648 000,00 zł

  

6. KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ W POŁUDNIOWO- WSCHODNIEJ CZĘŚCI TŁUSZCZA POPRZEZ MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACYJNEGO I WODOCIĄGOWEGO

W roku 2013 zakończono budowę. Wykonano: wodociągi- 17.559.70 mb, kanalizacja- 7.651.20 mb, przebudowa oczyszczalni- 1 obiekt.

Dofinansowanie: UE EFRR- RPO WM 2007-2013: 8.116.580,18 zł

                               WFOŚiGW:  4.347.847,43 zł

Koszt: 15.303.547,75 zł

  

 

7. MODERNIZACJA OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO W TŁUSZCZU

Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Zakupiono kosze żeliwno- stalowe.

Koszt: 50 035,17 zł

  

8. BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY CENTRALNEJ W JASIENICY

Koszt: 131 222,55 zł

  

9. BUDOWA PLACU DO JAZDY NA ROLKACH (SKATEPARK) W JASIENICY (Fundusz Sołecki)

Wykonano dokumentacje kosztorysowa (do wniosku o dofinansowanie z LGD).

Koszt: 23 000,00 zł

  

10. BUDOWA PARKINGU W POSTOLISKACH

Wykonano drugi etap robót budowlanych i zakończono inwestycję.

Koszt: 17 999,82 zł

 

11. BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. NAPOLEOŃSKĄ Z PARAFIALNA W MIĄSEM

Wykonano pomiary przy liniowych robotach ziemnych na całym odcinku drogi, zdjęto warstwę urodzajna, zrealizowano roboty ziemne oraz dolna warstwę podbudowy z kruszywa dla odcinka drogi 0+150,00

Koszt: 40 000,00 zł

  

12. BUDOWA NOWEGO CHODNIKA RONDO KURY-STRYJKI, GM. TŁUSZCZ

Koszt: 100 000,00 zł

  

13. BUDOWA CHODNIKA WE WSI DZIĘCIOŁY

Koszt: 108 875,10 zł

  

14. BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI FRANCISZKÓW

Koszt: 18 902,06 zł

15. BUDOWA CHODNIKA WE WSI JADWININ (Fundusz Sołecki)

Koszt: 12 934,09 zł

  

16. BUDOWA WODOCIĄGU CHRZĘSNE- ZALESIE

W roku 2013 wykonano odcinek sieci wodociągowej w ul. Kasztelańskiej o dług. 437,00 mb

Koszt: 100.00.00 zł netto

 

17. BUDOWA SUW W MIEJSCOWOŚCI KOZŁY, GM. TŁUSZCZ

W roku 2013 zakończono budowę. Pozwolenie na użytkowanie uzyskano już w roku 2014.

Dofinansowanie: UE EFFRROW PROW 2007-2013: 1.647.098,00 zł

                               WFOŚiGW: 439.226,39

Koszt: 2.996.147,65 zł

  

18. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W JARZĘBIEJ ŁĄCE

Wykonano projekt. Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o długości 154,00 mb.

Koszt: 30.748,00 zł

 

19. BUDOWA WODOCIĄGU W UL. ŻELAZNEJ W M. POSTOLISKA- dotacja dla ZGKiM

Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o długości 228,00 mb

Koszt: 40.000,00 zł netto

 

20. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ: WÓLKA KOZŁOWSKA -KOZŁY- RYSIE- TŁUSZCZ OS. KLONOWA, NORWIDA I UL. NOWA, ZAŚCIANKOWA- dotacja dla ZGKiM

Wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości 7.179,50 mb

Dofinansowanie: WFOŚiGW:  2.700.000,00

Koszt: 2.977.500,00 netto

  

21. BUDOWA SUW W. ŁYSOBYKI- dotacja dla ZGKiM

W roku 2013: wydatki różne poniesione przez ZGKiM

Koszt: 25.000,00 zł

 

22. WYKONANIE DOKUMENTACJI PODŁĄCZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO NA OSIEDLACH „SŁONECZNA” I „SASANKI- WIERZBOWA” W TŁUSZCZU

Zlecono przygotowanie wniosku o dofinansowanie z NFOŚiGW. Wykonano dokumentację projektową, na podstawie której w roku 2014 uzyskano pozwolenie na budowę.

Koszt: 265.945,00 zł

 

23. BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU

W roku 2013 wykonano stan surowy otwarty.

Dofinansowanie: FRKF- Ministerstwo Sportu i Turystyki: 370.000,00 zł

Koszt: 1.875.000,00 zł

  

 

24. BUDOWA GIMANZJUM W JASIENICY

W roku 2013 zakończono budowę. Obiekt oddano do użytku.

Koszt: 3.892.720,76 zł

  

25. ROZBUDOWA BUDYNKU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ O FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA W M. POSTOLISKA

W roku 2013 wykonano stan surowy otwarty.

Koszt: 361.800,50 zł

  

26. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO BAŚNIOWA KRAINA W TŁUSZCZU

Wykonano docieplenie i wymieniono pokrycie dachu. Wymieniono stolarkę okienną.

Koszt: 196.597,24 zł

 

27. ZAKUP MATERIAŁÓW ORAZ WYKONANIE FUNDAMENTÓW POD BUDYNEK WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MIĄSE

W roku 2013 wykonano aktualizację,

Koszt: 25.234,89 zł

 

28. DOBUDOWA ZAPLECZA SOCJALNEGO I SZATNI DO SALI SPORTOWEJ- ZS STRYJKI

W roku 2013 wykonano fundamenty

Koszt: 61.180,64 zł

  

29. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W M. JASIENICA

Podpisano umowę na wykonanie prac dodatkowych: projekt 2 kładek. Całkowita wartość dokumentacji projektowej to kwota: 233.085,00 zł

 

30. LEGALIZACJA OBIEKTÓW STADIONU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ UZUPEŁNIAJĄCĄ

W roku 2013 odebrano projekt legalizacyjny, wniesiono opłaty legalizacyjne i uzyskano pozwolenie na wznowienie robót. Inwestycja powinna być kontynuowana w latach następnych w celu zakończenia robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Koszt: 290.00,00 zł

 

31. ZAKUP I MONTAŻ WINDY DO BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZU UL. POWSTAŃCÓW W TŁUSZCZU

W roku 2013 wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę.

Koszt: 9.594,00 zł