Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla Burmistrza Pawła Bednarczyka!
24 czerwca 2020

Podczas X Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu, która odbyła się 23 czerwca 2020r. przedstawiono raport o stanie Gminy Tłuszcz, czego następstwem było jednogłośne udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Tłuszcza. Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tłuszczu Krzysztofa Gajcego uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Tłuszcza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2019 rok, w której Skład Orzekający pozytywnie zaopiniował wykonanie budżetu i uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tłuszcza absolutorium za 2019 rok oraz Uchwały Komisji Rewizyjnej, która wnosi o udzielenie absolutorium, Rada Miejska w Tłuszczu jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z tytułu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2019 rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tłuszcza.


Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk podziękował Radnym za zaufanie oraz zapewnił o gotowości do rozmowy i współpracy. Wyrazy uznania za wykonaną pracę skierował w kierunku pracowników Urzędu Miejskiego w Tłuszczu na czele ze Skarbnik Gminy Haliną Kusak.