Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej
13 października 2020

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania terenu położonego w sąsiedztwie Targowiska Miejskiego w Tłuszczu. Obszar opracowania konkursowego stanowią działki położone pomiędzy: drogą gminną - ul. Kielaka, terenem targowiska miejskiego oraz rzeką Cienka. Teren jest częściowo zagospodarowany poprzez lokalizację dwóch stawów oraz boiska trawiastego.

Celem konkursu jest wyłonienie projektu koncepcyjnego, który będzie odpowiadał potrzebom zagospodarowania terenu, jako funkcjonalnej przestrzeni publicznej. Rezultaty konkursu posłużą do sformułowania wytycznych i zaleceń do projektu budowlanego na zadanie j.w.

Na terenie objętym opracowaniem konkursowym należy zaprojektować:

 • część parkową z zielenią wysoką, średnią, niską (drzewa, krzewy, łąki kwietne, trawniki);
 • ścieżki spacerowo - rekreacyjne z ławkami parkowymi;
 • część przeznaczoną do plażowania (w sąsiedztwie zbiorników wodnych);
 • łowisko wędkarskie;
 • przystań wodną;
 • część rekreacyjno - sportową z urządzeniami typu fitness;
 • plac zabaw dla dzieci;
 • tor kolarstwa grawitacyjnego;
 • część gastronomiczną (mała gastronomia);
 • toaletę publiczna;
 • częściowe oświetlenie terenu;
 • parking.


Obszar objęty opracowaniem powinien być podzielony na strefy, aby oddzielić różne aktywności.
W konkursie przewidziano nagrody w wysokości:

 • pierwsza nagroda –kwota brutto 7 500zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych),
 • druga nagroda –kwota brutto 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),
 • trzecia nagroda –kwota brutto 2 500zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

Termin na złożenie prac konkursowych jest do 17 listopada 2020r. w godzinach pracy Urzędu.
Regulamin konkursu wraz załącznikami znajdą Państwo na stronie:
https://tluszcz.bip.net.pl/?c=549