Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Ponad 5 mln zł dofinansowania na budowę parkingu w Tłuszczu!
10 lipca 2018

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego Gmina Tłuszcz pozyskała dofinansowanie na pro-jekt pn. „Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Tłuszczu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza’, Poddziała-nie 4.3.1 „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”.

Projekt dotyczy utworzenia 2 parkingów P+R przy stacji PKP w rejonie ulic: Warszawskiej, Szkla-nej i Wileńskiej.  Łączna liczba miejsc parkingowych to 171 szt., w tym: 8 miejsc przeznaczonych dla niepełnosprawnych, 8 miejsc umożliwiających ładowanie samochodów elektrycznych. Projekt przewiduje budowę: 320 mb ścieżki rowerowej, 40 miejsc parkingowych dla rowerów wraz z 12 wiatami, stojakami oraz budowę ciągów pieszo-jezdnych, odwodnienia, oświetlenia, zatoki dla autobusów/busów z wiatami. Elementami projektu będzie także wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego, powiązanego z systemem automatycznych zapowiedzi i informacji wizualnej Kolei Mazowieckich. 

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Kolejami Mazowieckimi sp. z o.o. oraz Gminą  Stra-chówka.

Wartość projektu 6 464 975 zł , poziom dofinansowania 80%, tj. 5 157 219,84 zł.