Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Absolutorium i wotum zaufania dla Burmistrza Pawła Bednarczyka!
28 czerwca 2019

Podczas VI Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu, która odbyła się 27 czerwca 2019r. po raz pierwszy przedstawiono raport o stanie Gminy Tłuszcz, czego następstwem było udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Tłuszcza przy 14 głosach „za” oraz 1 głosie wstrzymującym. Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tłuszczu Krzysztofa Gajcego uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Tłuszcza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2018 rok, w której Skład Orzekający pozytywnie zaopiniował wykonanie budżetu i uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tłuszcza absolutorium za 2018 rok oraz Uchwały Komisji Rewizyjnej, która wnosi o udzielenie absolutorium, Rada Miejska w Tłuszczu przy 14 głosach „za” oraz 1 głosie wstrzymującym się podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z tytułu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2018 rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tłuszcza.