Gospodarka

Tłuszcz jest atrakcyjnym miejscem dla inwestycji. Decydują o tym: korzystne położenie komunikacyjne - możliwość transportu drogowego i kolejowego, dostępność mediów - woda, energia elektryczna i gaz ziemny, tereny pod budowę, siła robocza. W gminach położonych nieco bliżej stolicy na ogół brakuje już jednego lub kilku z wymienionych czynników. Jeżeli do tego co już jest w Tłuszczu dodamy planowaną rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowę pobliskiej autostrady A-2, modernizację głównych dróg dojazdowych w kierunku Warszawy dojdziemy do wniosku, że przyszłość należy do tej gminy. Wiedzą o tym inwestorzy, którzy już dziś zaczynają kupować tereny pod przyszłą działalność. W mieście otwierają się nowe placówki bankowe. Obecnie są tu oddziały PKO BP i Warszawskiego Banku Spółdzielczego WBS. Nie dziwi zatem fakt utworzenia w Tłuszczu Izby Gospodarczej.

W rolnictwie przeważają drobni producenci, gospodarujący na gruntach kilkuhektarowych, na ziemi klasy V i IV. Główne kierunki to produkcja mleka, w mniejszym stopniu ziemniaka i mięsa.