Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptakaHotSpot TłuszczZgłoś awarięeurzad

Komunikaty

1 lutego 2018
Ogłoszenie o publicznych konsultacjach

Konsultacje projektu 

„Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Tłuszcz
w 2018 roku”
 
 
Działając na podstawie art.11a ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt   (tekst jednolity Dz.U.2017.1840) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tłuszcz w 2018 roku” 
 
Opinie oraz uwagi o programie można składać w następujący sposób:
1) składanie uwag i opinii na piśmie w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu, w Biurze Obsługi Interesanta , w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu lub przesłanie pocztą,
2) składanie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: s.bialek@tluszcz.pl 
 
 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11a ust. 8 podmioty, o których mowa w ust. 7 przytaczanej wyżej ustawy, wydanie opinii o projekcie następuje w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia tj. do dnia 22 lutego 2018r. Zaniechanie złożenia opinii w w/w terminie, uznaje się za akceptację projektu „Programu”.
Treść projektu „Programu” wraz z projektem uchwały oraz wzór formularza do składania uwag  i opinii znajdują się w wersji elektronicznej na stronie: www.tluszcz.pl oraz bip.tluszcz.pl.  
 
/-/ Burmistrz Tłuszcza    
Paweł Marcin Bednarczyk 
 
 
 
 
 
Pliki do pobrania: