Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptakaHotSpot TłuszczZgłoś awarięeurzad

Komunikaty

15 marca 2019
Kwalifikacja wojskowa

Podstawa prawna, potrzebne dokumenty, opłaty, tryb odwoławczy.

W DNIU 4 MARCA 2019 r. ROZPOCZĘŁA  SIĘ NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Informujemy, że kwalifikacja wojskowa w roku 2019 na terenie powiatu wołomińskiego odbywać się będzie w okresie od 4 marca do 26 kwietnia 2019 r.

O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska w Wołominie (działa wyłącznie w terminie określanym corocznie rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej).
Siedzibą Komisji jest budynek Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3 (przyziemie budynku / WEJŚCIE C od strony Urzędu Miasta).
Telefon: 22 787-43-01 lub 03 wew. 136 (wyłącznie w czasie trwania kwalifikacji wojskowej).
Komisja rozpoczyna pracę od godz. 8.30.

DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ WINNI ZGŁOSIĆ SIĘ:
1. mężczyźni urodzeni w roku 2000,
2. mężczyźni urodzeni w latach1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
3. osoby urodzone w latach 1998 - 1998, które:
1) zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską w Wołominie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
2) zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską w Wołominie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4. kobiety urodzone w latach 1995 – 2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służy wojskowej.

TERMIN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ WEDŁUG GMIN

1. Wołomin: 04.03. - 13.03.
2. Klembów: 14.03. - 15.03.
3. Strachówka: 15.03.
4. Ząbki: 18.03. - 22.03.
5. Marki: 25.03. - 29.03.
6. Tłuszcz: 29.03. - 03.04.
7. Dąbrówka: 04.04. - 05.04.
8. Jadów: 05.04. - 08.04.
9. Radzymin: 09.04.- 12.04.
10. Kobyłka: 15.04. - 17.04.
11. Zielonka: 18.04. - 24.04.
12. Poświętne: 25.04.
kobiety i dzień dodatkowy: 26.04.
W trakcie kwalifikacji wojskowej przewiduje się przerwę w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w dniu 19 kwietnia 2019 r. (piątek).

Osoby przeznaczone do kwalifikacji wojskowej winny zgłaszać się do REJESTRACJI od godz. 8.00, nie później niż do godz. 10.00.

Dopuszcza się zmianę – na wniosek zainteresowanego – terminu stawiennictwa wyłącznie w okresie pomiędzy 4 marca, a 26 kwietnia 2018 r.

Osoba, która zajmuje się ww. sprawą:
• Dorota Romańczuk - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich (przyziemie / wejście B / pokój 012)
Telefon: (22) 787-43-03 wew. 104

Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1430, z późn. zm.),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracowników, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 145 poz. 1539, z późn. zm.),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 735),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 51),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944),
• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1980),
• rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. poz. 258),
• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz. U. poz. 1982).

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), niniejszym informujemy:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołomiński, z siedzibą w Wołominie 05-200, ul. Prądzyńskiego 3.
• Podanie danych jest niezbędne w celu ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej.
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo uzyskania kopii danych, do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
• Dane będą przekazane przez Administratora do Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa Praga Północ, z siedzibą w Warszawie 00-987 przy ul. Bertolda Brechta 16, na podstawie art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, z późn. zm.), mogą być udostępniane na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np.: na wniosek sądu, prokuratury).
• Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i art. 9 ust. 2 lit. a), i zgodnie z treścią RODO w związku z art. 49 ust. 2c ustawy z o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
• Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Wołominie jest Jarosław Franczak, kontakt: iod@powiat-wolominski.pl.
• Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat (kat. archiwalna B10).
• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie 00-193 przy ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Więcej szczegółów na stronie:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=2550