Ważniejsze inwestycje zrealizowane w 2014r.

INFRASTRUKTURA WOD. KAN. I OBIEKTY KUBATUROWE

1. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ: TŁUSZCZ, OS. KLONOWA- NORWIDA, KONARY, WÓLKA KOZŁOWSKA, KOZŁY - ETAP I i ETAP II – inwestycja zakończona

W roku 2014 wykonana została sieć wodociągowa o łącznej długości ok. 4km.

Koszt wyniósł 994.600,09 00 zł netto

w tym dofinansowanie:

- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 900 000,00 zł.

 

2. WYKONANIE PODŁĄCZEŃ DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO NA OSIEDLACH „SŁONECZNA” i „SASANKI – WIERZBOWA” w TŁUSZCZU – inwestycja zakończona

Koszt całkowity w latach 2013 -2014: 1.573.998,69 zł netto

w tym:

- dofinansowanie z NFOŚIGW: 366.165,17 zł

- wkład własny mieszkańców: 406.672,90 zł

- udział Gminy: 801.160,62 zł

 

3. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. NOWOSADOWEJ W TŁUSZCZU – Etap II – inwestycja zakończona

W roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 44.157,00 zł brutto

 

4. BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W ŁYSOBYKACH – inwestycja w trakcie realizacji

W roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 1.682.800,00 zł netto

W roku 2015 planowane są wydatki w kwocie 1.150.000,00 zł netto

w tym dofinansowanie:

- pożyczka dla Gminy z WFOŚIGW: 1.000.000,00 zł

- dotacja dla ZGKiM z PROW: 628.600,00 zł

 

5. BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU – inwestycja zakończona

W roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 5 431 761,40 zł brutto

W roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie 1 770 323,50 zł brutto

W roku 2012 poniesiono wydatki w kwocie 58.794,00 zł brutto (dokumentacja

projektowa – adaptacja projektu gotowego z uzyskaniem pozwoleń na budowę)

W roku 2011 poniesiono wydatki w kwocie 26.752,50 zł brutto (zakup projektu

gotowego)

 

Razem w latach 2011 - 2014: 7.287.631,40 zł

w tym dofinansowanie:

- dotacja z FRKF MSiT: 1.300.000,00 zł

 

6. ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ FRAGMENTU BUDYNKU SZKOŁY DLA POTRZEB BLOKU ŻYWIENIOWEGO PRZEDSZKOLA W MOKREJ WSI– inwestycja zakończona

w roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 1.042.206,85 zł brutto

w roku 2011 poniesiono wydatki w kwocie 158.055,00 zł brutto

w roku 2009 poniesiono wydatki w kwocie 49.654,00 zł brutto (projekt)

 

Razem w latach 2009- 2014: 1.249.915,85 zł brutto

 

7. TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W TŁUSZCZU

– inwestycja zakończona

w roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 183.378,12 zł brutto (Etap II)

w roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie 196.597,24 zł brutto (Etap I)

w roku 2012 poniesiono wydatki w kwocie 19.458,60 zł brutto (dokumentacja)

 

Razem w latach 2012- 2014: 399.433,96 zł brutto

w tym:

- dotacja z WFOŚIGW: 32.840,00 zł

- pożyczka z WFOŚIGW: 98.522,00 zł

 

8. ZAKUP I MONTAŻ WINDY DO BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.  POWSTAŃCÓW W TŁUSZCZU (Ośrodek Zdrowia) – inwestycja zakończona

w roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 90.742,30 zł brutto

w roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie 9.594,00 zł brutto (dokumentacja projektowa)

 

Razem w latach 2013- 2014: 100.336,30 zł brutto

w tym:

- dotacja z PFRON* : 45.000,00 zł

* - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

9. ROZBUDOWA BUDYNKU ZZESPOŁU SZKÓŁ O FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI POSTOLISKA

– inwestycja w trakcie realizacji

od roku 2010 (projekt) ; od roku 2012 trwają roboty budowlane

W roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 80.923,94 zł brutto

 

DROGI

 

10. BUDOWA UL. TŁUSZCZAŃSKIEJ W CHRZĘSNEM

Koszt 799 200 zł brutto. Dodatkowa wartość robót wykonana przez PKP PLK w ramach modernizacji linii kolejowej e-75 warszawa – Białystok ok.500 tys. zł.

 

11. BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI STRYJKI ( w roku 2014 odcinek dł. 351,60 mb)

– inwestycja w trakcie realizacji

Koszt w roku 2014 - 269 500,23 zł brutto

w tym:

- dotacja w kwocie 95 000,00 zł z Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

 

OŚWIETLENIE

 

12. UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSOWOŚCI ZALESIE

Koszt- 7 120,00

 

BOISKA I PLACE ZABAW

 

13. BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MOKREJ WSI

Wartość całkowita zadania to 403 985,85 zł

w tym:

- dofinansowanie z PROW 260 700,00 zł

 

14. BUDOWA PLACU ZABAW NA OSIEDLU KLONOWA- NORWIDA W TŁUSZCZU

Koszt 15 000,00 zł + stół do tenisa 3 825,00