Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Informacje:

  1. Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem swojego zamieszkania może głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym
  2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej  w 2 dniu przed dniem wyborów tj. do 08.05.2015 r. do godziny 1400  (w przypadku ponownego głosowania do 22 maja 2015 r.)
  3. Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek wyborcy o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
  2. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia do głosowania.
  3. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Uwagi:

  1. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie dwa zaświadczenia o prawie do głosowania: jedno z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz drugie z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.
  2. W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Tłuszczu (pok. nr 40)
ul. Warszawska 10
05-240 Tłuszcz
tel. 29 75 73 155

Godziny pracy:

Poniedziałek, środa, czwartek 800-1600
Wtorek 800-1800
Piątek 800-1400

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie po złożeniu wniosku.