Informacja o ponownym głosowaniu w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2015 r.

Dopisanie do spisu wyborców

Informacje:

 1. Wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania złożył wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, będzie ujęty w tym spisie wyborców również w dniu ponownego głosowania.
 2. Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień ponownego głosowania tj. 24 maja 2015 r. jest dopisywany do spisu wyborców, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 19.05.2015 r.
 3. Z wnioskiem może wystąpić także wyborca nigdzie niezamieszkały (bez stałego zameldowania), przebywający na terenie Gminy Tłuszcz.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek wyborcy o dopisanie do spisu.
 2. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Informacje:

 1. Wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowania, może otrzymać zaświadczenie o głosowaniu w dniu ponownego głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju lub za granicą.
 2. Wyborca, który złożył wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania przed pierwszym głosowaniem w dniu 10 maja 2015 otrzymał dwa zaświadczenia i w ponownym głosowania będzie mógł głosować wyłącznie na podstawie otrzymanego wcześniej zaświadczenia o prawie do głosowania.
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej  w 2 dniu przed dniem wyborów tj. do 22.05.2015 r. do godziny 1400
 4. Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek wyborcy o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
 2. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia do głosowania.
 3. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Uwagi:

W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Głosowanie korespondencyjne

 1. Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem w dniu 10 maja 2015 r. również w ponownym głosowaniu będzie głosował korespondencyjnie. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prześle temu wyborcy pakiet wyborczy na ten sam adres, na który pakiet został wysłany przed pierwszym głosowaniem.
 2. Wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego do dnia 27 kwietnia 2015 r., może po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców, najpóźniej w 10. dniu przed dniem głosowania, tj. do dnia 14 maja 2015 r.

Dodatkowe informacje:

http://pkw.gov.pl/g2/oryginal/2015_05/687dea2b46eb7388ee761b76268581c5.pdf

Głosowanie przez pełnomocnika

 1. Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika w ponownym głosowaniu mają wyborcy, którzy najpóźniej w dniu ponownego głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym również wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
  • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440);
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
  • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
  • orzeczenie o zaliczeniu do I gru?? inwalidów;
  • orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
  • osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
 2. Wyborca, który nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przed pierwszym głosowaniem w dniu 10 maja 2015 r., w celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa przed ponownym głosowaniem, składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj.do dnia 15 maja 2015 r.

Dodatkowe informacje:

http://pkw.gov.pl/g2/oryginal/2015_05/687dea2b46eb7388ee761b76268581c5.pdf

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Tłuszczu (pok. Nr 40)
ul. Warszawska 10
05-240 Tłuszcz
tel. 29 75 73 155

Godziny pracy:

Poniedziałek, środa, czwartek 800-1600
Wtorek 800-1800
Piątek 800-1400