Wyjaśnienia dotyczące udziału w pracach Obwodowych Komisji do spraw Referendum w kraju

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zgłaszania chęci udziału w pracach obwodowych komisji do spraw referendum, wyjaśniam, co następuje.

Obwodową komisję do spraw referendum w kraju powołuje, burmistrznajpóźniej w 20 dniu przed dniem referendum, tj. 17 sierpnia 2015 r. (poniedziałek).

W skład obwodowej komisji do spraw referendum powołuje się od 4 do 8 osób spośród kandydatówzgłoszonych przez podmioty uprawnione do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, tj. partie polityczne, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz fundacje, które otrzymają od Państwowej Komisji Wyborczej zaświadczenie uprawniające do udziału w tego rodzaju kampanii referendalnej, oraz jedną osobę wskazaną przez burmistrza spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych albo pracowników jednostek, w których został utworzony odrębny obwód głosowania.

Kandydatami na członków obwodowych komisji do spraw referendum zgłaszanymi przez uprawnione podmioty mogą być tylko osoby stale zamieszkałe na obszarze danej gminy, tj. ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy.

Osoba upoważniona przez podmiot uprawnionydo udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnychmoże zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji do spraw referendum, najpóźniej w 30 dniu przed referendum, tj. do dnia 7 sierpnia 2015 r.

Sposób zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum oraz powoływania tych komisji, a także wzór zgłoszenia określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. Nr 74, poz. 671 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 17, poz. 86).

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej kandydatów w liczbie przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez burmistrza.

Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje burmistrz spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców tej gminy.

Powyższe oznacza, że w celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji do spraw referendum, należy zwrócić się bezpośrednio dopodmiotówuprawnionych do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, których wykaz oraz ich adresy dostępne będą na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

SEKRETARZ GMINY

/-/ Tomasz Jusiński