Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Informacje:

  1. Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju lub za granicą.
  2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej  w 2 dniu przed dniem wyborów tj. do 23.10.2015 r. do godziny 1400
  3. Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę.

  Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek wyborcy o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. (*.PDF)
  2. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia do głosowania. (*.PDF)
  3. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Uwagi:

W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Tłuszczu (pok. Nr 40)
ul. Warszawska 10
05-240 Tłuszcz
tel. 29 75 73 155

Godziny pracy:

Poniedziałek, środa, czwartek 800-1600
Wtorek 800-1800
Piątek 800-1400