INFORMACJA O SPISIE WYBORCÓW

INFORMACJA O SPISIE WYBORCÓW W WYBORACH

DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

 

 

Urząd Miejski w Tłuszczu informuje, że został sporządzony spis osób uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Spis jest udostępniony do wglądu od dnia 5 października 2015 r. do dnia 16 października 2015 r.w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Tłuszczu ul. Warszawska 10, pok. 40, w godzinach pracy urzędu.

Każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, czy został w spisie uwzględniony.Na pisemny wniosek wyborcy gmina udziela informacji, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również wskazuje powód skreślenia ze spisu). Na żądanie udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Do spisów wyborców sporządzanych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z urzędu zostaną wpisane tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy, tj. osoby zameldowane na pobyt stały w danej gminie oraz osoby, które stale zamieszkują na obszarze danej gminy bez zameldowania na pobyt stały, lecz zostały wpisane do rejestru na swój wniosek. Oznacza to m. in., że osoby zameldowane na pobyt czasowy nie zostaną ujęte z urzędu w spisie wyborców w miejscu pobytu czasowego, lecz w miejscu zameldowania na pobyt stały. Natomiast osoby niezameldowane na pobyt stały w żadnej gminie nie zostaną w ogóle ujęte w spisie wyborców z urzędu. Osoby te w celu udziału w głosowaniu muszą złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której stale zamieszkują lub złożyć wniosek o dopisanie do spisu w miejscu pobytu czasowego.

 

 

 

 

Burmistrz Tłuszcza

/-/ Paweł Marcin Bednarczyk