Instytucje

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz
tel.: 29 757 52 90
e-mail: osrodek@ops.tluszcz.pl
www: http://opstluszcz.pl/
Pliki do pobrania:

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone gminie zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez wojewodę i zadania własne gminy zgodnie z ustaleniami rady gminy.

W ostatnich latach zauważa się wyraźne rozwarstwienie poziomu życia i narastanie problemów społecznych. Gwałtownie narasta proces pauperyzacji całych środowisk, zwłaszcza z terenów wiejskich, które stanowią część klientów pomocy społecznej. Bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność wychowawcza, alkoholizm objawiają się ubóstwem, a często skrajną nędzą. Przyczyny niepełnosprawności to choroby krążenia (36% wszystkich niepełnosprawnych), choroby reumatyczne – 16%, a wśród dzieci porażenie mózgowe oraz upośledzenie umysłowe i wynikające z nich samotność i wyizolowanie.

Zakres i rodzaj pomocy społecznej świadczonej przez OPS w Gminie Tłuszcz:

  • zasiłki stałe,
  • zasiłki rodzinne,
  • zasiłki pielęgnacyjne,
  • zasiłki z tyt. macierzyństwa,
  • zasiłki okresowe,
  • zasiłki celowe,
  • dożywianie dzieci w szkole,
  • wydatki na świadczenia lecznicze,
  • usługi opiekuńcze,
  • pomoc rzeczowa.

Wydatki na pomoc społeczną w Gminie Tłuszcz kształtują się na poziomie wysokim w stosunku do gmin podobnych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt przeznaczenia znacznych środków na pomoc społeczną z budżetu gminy szczególnie na zasiłki celowe i opiekuńcze.

Interesanci Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu przyjmowani są od poniedziałku do piątku:
Poniedziałek 8.00-16.00
Wtorek 8.00-18.00
Środa 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00
Piątek 8.00-14.00